Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upeta:a.[upeti 的 pp.] 已具(有)的,已具備的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upeta:a.[upeti の pp.] 具せる,具備せる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upeta,(Upeti的【過分】),已獲得,已賦予。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upeta: upeta(ti)
ဥေပတ(တိ)
«upa+i+ta.upa+ita.upagantvāitaṃ gahitaṃ upetaṃ.aṭṭhasālinī,yo.67.»
[ဥပ+ဣ+တ။ ဥပ+ဣတ။ ဥပဂႏ႖ာဣတံ ဂဟိတံ ဥေပတံ။ အ႒သာလိနီ၊ ေယာ။ ၆၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upeta:[pp.of upeti] endowed with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upeta,[pp.of upeti] furnished with,endowed with,possessed of Sn.402,463,700,722; Dh.10,280; Nd2 s.v.,Th.1,789; Pv.I,76 (bal°); II 712 (phal°,v.l.preferable °upaga),IV.112 (ariyaṁ aṭṭhaṅgavaraṁ upetan = aṭṭhahi aṅgehi upetaṁ yuttaṁ PvA.243); Vism.18 (+ sam°,upagata,samupagata etc); PvA.7.-- Note.The BSk.usually has samanvāgata for upeta (see aṭṭhaṅga).(Page 150)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPETA:(pp của upeti) ban cho
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upeta:bậc dự nhập
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upeta:ဥေပတ(တိ)
[ဥပ+ဣ+တ။ ဥပ+ဣတ။ ဥပဂႏ႖ာဣတံ ဂဟိတံ ဥေပတံ။ အ႒သာလိနီ၊ ေယာ။ ၆၇။]
(၁) ကပ္ေရာက္အပ္ေသာ၊ ကပ္ေရာက္၍ ယူအပ္ေသာ။ (၂) ျပည့္စုံေသာ။ (၃) မဆန္႔က်င္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upeta:ဥေပတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥပ√ဣ+တ)
ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,