Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upekkhaka:a.[upekkhā-ka] 捨(得)的,無関心的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upekkhaka:a.[upekkhā-ka] 捨なる,無関心なる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upekkhaka,【形】 漠不關心的,不感興趣的。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upekkhaka,【形】旁觀的,不感興趣的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upekkhaka: upekkhaka(ti)
ဥေပကၡက(တိ)
«upa+ikkha+ṇvu.upekkhā+a.upekkhatīti upakkhako.maaū.sya.»
[ဥပ+ဣကၡ+ဏြဳ။ ဥေပကၡာ+အ။ ဥေပကၡတီတိ ဥပကၡေကာ။ မအူ။ သ်။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upekkhaka:[adj.] indifferent; disinterested.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upekkhaka,(adj.) [fr.upekkhā] disinterested,resigned,stoical Vin.III,4; D.I,37,183; III,113,222,245,269,281; S.V,295 sq.,318; A.III,169 sq.,279; V,30; Sn.515,855,912; It.81; Nd1 241,330; Pug.50,59; Dhs.163; DhsA.172.(Page 150)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPEKKHAKA:[a] dửng dưng,không quan tâm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upekkhaka:thản nhiên,xả,xả cảm giác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upekkhaka:ဥေပကၡက(တိ)
[ဥပ+ဣကၡ+ဏြဳ။ ဥေပကၡာ+အ။ ဥေပကၡတီတိ ဥပကၡေကာ။ မအူ။ သ်။]
အသင့္အားျဖင့္-ထပ္တူထပ္မွ်ေဆာင္တတ္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ႐ႈတတ္ေသာ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upekkhaka:ဥေပကၡ-က (တိ)
လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,