Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upekkhāsahagata,upekhāsahagata 捨俱. -ahetuka-manoviññāṇa-dhātu 捨俱無因意識界. -uddhacca-sampayutta 捨俱掉挙相応. -citta,-ceto 捨俱心. -jhāna 捨俱禅. -ñāṇa-vippayutta 捨俱智不相応. -ñāṇa-sampayutta 捨俱智相応.-diṭṭhigata-vippayutta 捨俱成見不相応. -diṭṭhigata-sampayutta 捨俱成見相応. -duka 捨俱二法. -duka-kusalattika 捨俱二法善三法. -dhamma 捨俱法. -paññā 捨俱慧. ~paritta-kiriyā 捨俱小唯作. -vicikicchā-sampayutta 捨俱疑相応. -saññā-manasikāra 捨俱想作意. -santīraṇa 捨俱推度[心]. -samādhi 捨俱定. -hetuka-kiriyā 捨俱無因唯作
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upekkhāsahagata: upekkhāsahagata(ti)
ဥေပကၡာသဟဂတ(တိ)
«upekkhā+sahagata»
[ဥေပကၡာ+သဟဂတ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upekkhāsahagata:câu hành xả
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upekkhāsahagata:ဥေပကၡာသဟဂတ(တိ)
[ဥေပကၡာ+သဟဂတ]
(က) တၾတမဇၩတၱဳေပကၡာႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ။ (ခ) ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင့္-တကြ ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upekkhāsahagata:ဥေပကၡာ-သဟဂတ (တိ)
လ်စ္လ်ဳ႐ႈျခင္းႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,