Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upekkhā:upekhā f.[<upa-īkṣ,BSk.upekṣā] 捨,無関心,捨心.-brahmavihāra 捨梵住.-sambojjhaṅga 捨覺支,捨等覺支.
パーリ語辞典 水野弘元著
upekkhā:upekhā f.[<upa-īkṣ,BSk.upekṣā] 捨,無関心,捨心.-brahmavihāra 捨梵住.-sambojjhaṅga 捨覺支,捨等覺支.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upekkhā,upekhā f.[<upa-īkṣ.BSk.upekṣā] 捨,無関心,捨心. -anubrūhanā捨の随增. -ārammaṇa-sukha捨所縁の楽. -indriya捨根. -upavicāra捨近伺[六種]. -cetovimutti捨心解脱. -ṭhānīya順捨処. -dhātu捨界. nimitta捨相,捨因. -pāramī捨波羅蜜. -phala-samāpatti捨果等至. -brahma-vihāra 捨梵住. -bhāvanā捨の修習. -saññā捨想. -sambojjhaṅga 捨覺支,捨等覺支. -sukha捨楽
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
upekkhā:對有情保持中舍平等的態度為舍。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
upekkhā: 平等心
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Upekkhā:舍、中舍,中性的(感受)。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Upekkhā:舍;平等心
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upekkhā: upekkhā(thī)
ဥေပကၡာ(ထီ)
«upa+ikkha+a+ā.upa+ikkhā»
[ဥပ+ဣကၡ+အ+အာ။ ဥပ+ဣကၡာ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
upekkhā:'equanimity',also called tatra-majjhattatā (q.v.),is an ethical quality belonging to the saṅkhāra-group (s.khandha) and should therefore not be confounded with indifferent feeling (adukkha-m-asukhā vedanā) which sometimes also is called upekkhā (s.vedanā).

upekkhā is one of the 4 sublime abodes (brahma-vihāra,q.v.),and of the factors of enlightenment (bojjhaṅga,q.v.).See Vis.M.IV,156ff.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upekkhā:[f.] neutrality; equanimity; indifference.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upekkhā,& Upekhā (f.) [fr.upa + īkṣ,cp.BSk.upekṣā Divy 483; Jtm 211.On spelling upekhā for upekkhā see Müller P.Gr.16] “looking on”,hedonic neutrality or indifference,zero point between joy & sorrow (Cpd.66); disinterestedness,neutral feeling,equanimity.Sometimes equivalent to adukkham-asukha-vedanā “feeling which is neither pain nor pleasure”.See detailed discussion of term at Cpd.229--232,& cp.Dhs.trsln. 39.-- Ten kinds of upekkhā are enumd. at DhsA.172 (cp.Dhs.trsln. 48; Hardy,Man.Buddhism 505).-- D 138 (°sati-parisuddhi purity of mindfulness which comes of disinterestedness cp.Vin.III,4; Dhs.165 & Dhs.trslnn. 50),251; II,279 (twofold); III,50,78,106,224 sq.,239,245 (six °upavicāras),252,282; M.I,79,364; III 219; S.IV,71,114 sq.,V.209 sq.(°indriya); A I 42; 81 (°sukha),256 (°nimitta); III,185,291 (°cetovimutti); IV,47 sq.,70 sq.,300,443; V,301,360; Sn.67,73,972,1107,(°satisaṁsuddha); Nd1 501 = Nd2 166; Ps.I,8,36,60,167,177; Pug.59 (°sati); Nett 25,97 (°dhātu),121 sq.; Vbh.12,15 (°indriya),54 (id.),69,85 (°dhātu),228,324,326 (°sambojjhaṅga),381 (°upavicāra); Dhs.150,153,165,262,556,1001,1278,1582; Vism.134 (°sambojjhaṅga,5 conditions of),148 (°ânubrūhanā),160 (def.& tenfold),317 (°bhāvanā),319 (°brahmavihāra),325 (°vihārin),461; SnA 128; Sdhp.461.(Page 150)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
upekkhā:Indifference to pain and pleasure,equanimity,resignation,stoicism
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upekkhā:xả,sự lơ là,sự thản nhiên,xả thọ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upekkhā:ဥေပကၡာ(ထီ)
[ဥပ+ဣကၡ+အ+အာ။ ဥပ+ဣကၡာ]
(၁) အသင့္အားျဖင့္-အညီအမွ်-႐ႈတတ္ေသာ သေဘာ- ႐ႈျခင္း-ခံစားတတ္ေသာ သေဘာ-ခံစားျခင္း၊ သုခဒုကၡအဘို႔၌ မက်သည္ျဖစ္၍ သုခဒုကၡတို႔ႏွင့္ မဆန္႔က်င့္သည္ျဖစ္၍ ခံစားတတ္ေသာ သေဘာ-ခံစားျခင္း၊ ဥေပကၡာ။ (၂) လ်စ္လ်ဴ႐ႈအပ္ေသာ သေဘာ၊ (ဝီရိယဟူေသာ ဥေပကၡာေကာက္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upekkhā:ဥေပကၡာ (ဣ) (ဥပ√ဣကၡ္+အာ)
အသင့္အားျဖင့္ ႐ႈျခင္း။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,