Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upavicāra:m.[upa-vicāra,BSk.〃] 近行,思念.
パーリ語辞典 水野弘元著
upavicāra:m.[upa-vicāra,BSk.〃] 近行,思念.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upavicāra,(upa + vicāra; cp.BSk.upavicāra),【陽】用心、近伺(applying (one’s mind) to,discrimination)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upavicāra: upavicāra(pu)
ဥပဝိစာရ(ပု)
«upa+vi+cara+ṇa.upa+vicāra»
[ဥပ+ဝိ+စရ+ဏ။ ဥပ+ဝိစာရ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
upavicāra:s.manopavicāra
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upavicāra,[upa + vicāra; cp.BSk.upavicāra Divy 19,trsld on p.704 in Notes by “perplexed by doubts” (?)] applying (one’s mind) to,discrimination D.III,245 (domanass°); M.III,239; S.IV,232 (somanass° etc.); A.III,363 sq.; V,134; Ps.I,17; Dh.8,85,284; Vbh.381.(Page 147)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upavicāra:vấn vương,sự vướng bận,sự chăm nom
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upavicāra:ဥပဝိစာရ(ပု)
[ဥပ+ဝိ+စရ+ဏ။ ဥပ+ဝိစာရ]
ကပ္၍ ျဖစ္ျခင္း။ ကပ္၍ အထူးထူးအျပားျပား စိတ္ျဖစ္ပုံအျခင္းအရာ၊ ဥပဝိစာရ။ (ဝိစာရ၏ ပရိယာယ္အျဖစ္ေဟာရာ၌ ဥပဝိစာရ-အရ ဝိစာရကိုသာ ေကာက္ရသည္။ မေနာပဝိစာရ စေသာ ပုဒ္တို႔၌လာေသာ ဥပဝိစာရ-အရဝိတက္,ဝိစာရႏွစ္မ်ိဳးလုံး ေကာက္ရသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upavicāra:ဥပ-ဝိစာရ (ပ) (ဥပ+ဝိ√စရ္+ဏ)
ကပ္၍ သံုးသပ္ျခင္း။ က်က္စားျခင္း။ ဆင္ျခင္ျခင္း။ ေလ့က်က္ရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,