Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upavādaka:upavādin a.[upa-vādaka,upa-vādin] 非難,惡罵.
パーリ語辞典 水野弘元著
upavādaka:upavādin a.[upa-vādaka,upavādin] 非難する,悪罵する.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upavādaka,upavādin a.[upa-vāda-ka,upa-vād-in] 非難する,悪罵する
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upavādaka: upavādaka(ti)
ဥပဝါဒက(တိ)
«upa+vada+ṇvu»
[ဥပ+ဝဒ+ဏြဳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upavādaka:[adj.] finding fault; blaming.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upavādaka,(adj.) [fr.upavāda] blaming,finding fault,speaking evil of (Gen.),generally in phrase ariyānaṁ u.insulting the gentle Vin.III,5; A.I,256; III,19; IV,178; V,68; It.58,99.-- an° Ps.I,115; Pug.60.(Page 146)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upavādaka:phỉ báng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upavādaka:ဥပဝါဒက(တိ)
[ဥပ+ဝဒ+ဏြဳ]
ဆဲေရး-ကဲ့ရဲ႕-စြပ္စြဲ-အျပစ္တင္-တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upavādaka:ဥပဝါဒ-က (တိ)
ကဲ့ရဲ႕စြပ္စြဲေသာ။
အရိယာနံ ဥပဝါဒကာ၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕ကုန္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,