Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upatthambheti:[upa-thambheti<stambh 的 caus.] 使堅固,支持.ppr.upatthambhayamāna; pp.upatthambhita 已被支持.
パーリ語辞典 水野弘元著
upatthambheti:[upa-thambheti<stambh の caus.] 固くする,支持する.ppr.upatthambhayamāna; pp.upatthambhita 支持されたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upatthambheti,(upa + thamb + e),使堅定,支援,支持,維持。 ~esi,【過】。~bhita,【過分】。(p72)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upatthambheti,(upa近+thamb+e),使堅定,支援,支援,維持。upatthambhesi,【過】。upatthambhita,【過分】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upatthambheti: upatthambheti(kri)
ဥပတၳေမ႓တိ(ႀကိ)
«upa+thabhi+ṇe+ti.dhātvattha gāthā.174-nitea bhūvādi hu,sammoha,bhāṭī,du.447-nitea curādihu mhā»
[ဥပ+ထဘိ+ေဏ+တိ။ဓာတြတၳ ဂါထာ။ ၁၇၄-၌ ဘူဝါဒိ ဟုဆိုသည္၊ သေမၼာဟ၊ ဘာဋီ၊ဒု။ ၄၄၇-၌ စုရာဒိဟု မွာထားသည္]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upatthambheti:[upa + thamb + e] makes firm; supports; props up; sustains.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upatthambheti,[upa + thambheti,Caus.of thambhati] to make firm,shore up,support,prop up J.I,127 [ppr.°ayamāna),447; DA.I,113; DhA.III,73 (°ayamāna ppr.).‹-› pp.upatthambhita.(Page 142)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPATTHAMBHETI:(upa+thamb+e) làm cho vững chắc,chống đỡ,trợ giúp,nâng đỡ [aor] --esi [pp] bhita
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upatthambheti:ủng hộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upatthambheti:ဥပတၳေမ႓တိ(ႀကိ)
[ဥပ+ထဘိ+ေဏ+တိ။ဓာတြတၳ ဂါထာ။ ၁၇၄-၌ ဘူဝါဒိ ဟုဆိုသည္၊ သေမၼာဟ၊ ဘာဋီ၊ဒု။ ၄၄၇-၌ စုရာဒိဟု မွာထားသည္]
ေထာက္ပံ့၏၊ ခိုင္ခံ့ေစ၏၊ ခ်ီေျမႇာက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upatthambheti:ဥပ-တၳေမ႓တိ (ကာ) (ဥပ√ထမ႓္+ေဏ)
ခိုင္ခံ့ေစ၏။ ေထာက္ပံ့၏။
အထ နံ သတၳာ ဥပတၳမ႓ယမာေနာ၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေထာက္ပံ့လ်က္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,