Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upatthambha:m.[<upa-stambh] 支持,保持,安慰,激勵.
パーリ語辞典 水野弘元著
upatthambha:m.[<upa-stambh] 支持,保持,慰安,激勵.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upatthambha,【陽】 ~na,【中】 支援,鼓勵,支持者。 ~ka,【形】 支援,維持。(p72)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upatthambha,【陽】upatthambhana,【中】支援,鼓勵,支持者。upatthambhaka,【形】支援,維持。upatthambhakamma,支助業。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upatthambha: upatthambha(pu,na)
ဥပတၳမ႓(ပု၊န)
«upa+thabhi+a.(upastambha-saṃ) thī-nitea upatthambhinī»
[ဥပ+ထဘိ+အ။ (ဥပသၱမ႓-သံ) ထီ-၌ ဥပတၳမ႓ိနီ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upatthambha: upatthambha(kri,vi)
ဥပတၳမ႓(ႀကိ၊ဝိ)
«upa+thabhi+tvā.(upastambha-saṃ)»
[ဥပ+ထဘိ+တြာ။ (ဥပသၱမ႓-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upatthambha:[m.] support; encouragement; a prop.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upatthambha,[fr.upa + stambh] -- 1.a support,prop,stay Miln.355,415,417; Sdhp.565.-- 2.relief,ease Vin.III,112.-- 3.encouragement J.V,270; DhA.I,279.(Page 142)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPATTHAMBHA:[m] --bhana [nt] trợ giúp,nâng đỡ,khuyến khích,cây nọc để chống đỡ --bhaka [a] trợ giúp,nâng đỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upatthambha:ဥပတၳမ႓(ႀကိ၊ဝိ)
[ဥပ+ထဘိ+တြာ။ (ဥပသၱမ႓-သံ)]
အမွီတကဲျပဳ၍။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upatthambha:ဥပတၳမ႓(ပု၊န)
[ဥပ+ထဘိ+အ။ (ဥပသၱမ႓-သံ) ထီ-၌ ဥပတၳမ႓ိနီ]
(ပု) (၁) အားေကာင္းျခင္း။ ေတာင့္တင္းခိုင္မာျခင္း။ (ပု၊န) (၂) ေထာက္ပံ့တတ္-ေထာက္ခံတတ္-ကူညီတတ္ေသာ-သူ။ အရာ၊ အေထာက္ အပံ့၊ အကူအညီ၊ အမွီသဟဲ၊ က်ား (အိမ္စသည္ မယိုင္လဲေအာင္ ေထာက္ခံထားေသာ က်ား)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upatthambha:ဥပ-တၳမ႓ (ပ) (ဥပ√ထမ႓္­+အ)
ေထာက္ပံ့ျခင္း။ အေထာက္အပံ့။ အခု။ ခိုင္မာျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,