Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upassaya:m.[<upa-śri] 住房,住居.
パーリ語辞典 水野弘元著
upassaya:m.[<upa-śri] 住房,住居.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upassaya,【陽】 住所,家。(p76)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upassaya,【陽】住所,家。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upassaya: upassaya(na)
ဥပႆယ(န)
«upassaya+sikkhāpada»
[ဥပႆယ+သိကၡာပဒ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upassaya: upassaya(na)
ဥပႆယ(န)
«upa+si+ṇa»
[ဥပ+သိ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upassaya:[m.] abode; home.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upassaya,[fr.upa + śri,cp.assaya & missaya] abode,resting home,dwelling,asylum S.I,32,33; Vv 684; Miln.160.Esp.freq.as bhikkhuni° or bhikkhun° a nunnery Vin.II,259; IV,265,292; S.II,215; J.I,147,428; Miln.124.(Page 148)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPASSAYA:[m] chỗ ở,nơi cư ngụ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
upassaya:ni xá,ni viện,trú xứ của tỳ khưu ni tỳ khưu ni không được phép tự mình xua đuổi bạn tu khi họ đã được ni chúng chấp nhận cho cộng trú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upassaya:ဥပႆယ(န)
[ဥပ+သိ+ဏ]
(၁) ေနရာအရပ္၊ ေက်ာင္း၊ အိမ္။ (၂) အမွီ၊ အေပၚအထပ္အလႊာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upassaya:ဥပႆယ(န)
[ဥပႆယ+သိကၡာပဒ]
ဥပႆယသိကၡာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upassaya:ဥပ-ႆယ (ပ) (ဥပ√သိ+အ)
ဘိကၡဳနီမတို႔၏ေနရာေက်ာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,