Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upasampanna:a.[upasampajjati 的 pp.] 已受具足戒的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upasampanna:a.[upasampajjati の pp.] 具足戒を受けたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upasampanna,【過分】 已持有,已達到,已受戒。(p76)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upasampanna,【過分】已持有,已達到,已受戒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upasampanna: upasampanna(ti)
ဥပသမၸႏၷ(တိ)
«upa+saṃ+pada+ta»
[ဥပ+သံ+ပဒ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upasampanna:[pp.] possessed with; attained; ordained.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upasampanna,[pp.of upasampajjati] obtained,got,received; in special sense of having attained the recognition of bhikkhuship,ordained [cp.BSk.upasampanna Divy 281] S.I,161; A.V,70; Vin.III,24; IV,52,130; Miln.13.(Page 147)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upasampanna:thành tựu giới,đắc giới,thọ cụ túc giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upasampanna:ဥပသမၸႏၷ(တိ)
[ဥပ+သံ+ပဒ+တ]
အထက္တန္းအျဖစ္- ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းပၪၥင္းအျဖစ္-သို႔ ေရာက္ေသာ၊ ရဟန္းျဖစ္ေသာ၊ သူ။ (ရဟန္း,ရဟန္းမိန္းမ ႏွစ္ဦးလုံးပါဝင္သည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upasampanna:ဥပ-သမၸႏၷ (ပ)
ပၪၨင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upasampanna:ဥပ-သမၸႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥပ+သံ√ပဒ္+န)
ျမတ္ေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္သည္။ ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,