Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upasaṃharati:[upa-sam-hṛ] 收集,放置,集中,比較,捕捉,照顧.
パーリ語辞典 水野弘元著
upasaṃharati:[upa-sam-hṛ] 集める,置く,集中する,比較する,捕捉す,世話す.
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
upasaṃharati: 專註、集中、思惟
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upasaṃharati: upasaṃharati(kri)
ဥပသံဟရတိ(ႀကိ)
«upa+saṃ+hara+a+ti»
[ဥပ+သံ+ဟရ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upasaṃharati:[upa + saṃ + har + a] collects; focuses; concentrates; compares.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
upasaṃharati:To bring together
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPASAṂHARATI:(upa+saṃ+har+a) tom góp,thâu thập,tập trung lại,sửa cho đúng đích,so sánh [aor] --hari [pp] haṭa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upasaṃharati:chăm chú,chuyện chú vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upasaṃharati:ဥပသံဟရတိ(ႀကိ)
[ဥပ+သံ+ဟရ+အ+တိ]
အနီးသို႔-ကပ္၍-ေရွး႐ႈ-ေဆာင္၏၊ (သဒၵတၳ)။ ျဖစ္ေစ၏၊ ႏွလုံးသြင္း၏၊ ပူေဇာ္-ပသ-၏၊ အဓိပၸါယတၳ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upasaṃharati:ဥပ-သံဟရတိ (ဥပ+သံ√ဟရ္)
အနီးသို႔ ေဆာင္၏။ ကပ္၍ ေဆာင္၏။ ေရွး႐ႈေဆာင္၏။ ထပ္တူေဆာင္၏။ ေကာင္းစြာ ေဆာင္၏။ ႏွလံုးျပဳ၏။ တုဘက္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,