Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upari:adv.prep.[〃] (在)上,(在)上方,後的.vassasatānaṃ upari (在)百年後.-paṇṇāsa 後面五十 [經] .-pāsādaṃ (在)高閣之上.-bhāva 上方(的性質,狀態),上位.
パーリ語辞典 水野弘元著
upari:adv.prep.[〃] 上に,上方に,後の.vassasatānaṃ upari 百年後に.-paṇṇāsa 後分五十 [經] .-pāsādaṃ 高閣の上に.-bhāva上方たる,上位.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upari,【無】 上面,在,在…之上,上部的。 ~ṭṭha,【形】 最高的,位於上面的。 ~pāsāda,【陽】 宮殿的上層樓。 ~bhāga,【陽】 上部分。 ~mukha,【形】 面向上。(p74)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upari,【無】上面,在,在…之上,上部的。upariṭṭha,【形】最高的,位於上面的。uparipāsāda,【陽】宮殿的上層樓。uparibhāga,【陽】上部分。uparimukha,【形】面向上。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upari: upari(upasāraabyaya)
ဥပရိ(ဥပသာရအဗ်ယ)
«u+pari»
[ဥ+ပရိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upari: upari(bya)
ဥပရိ(ဗ်)
«]]uddhaṃ+ri]] hu yuea uddhaṃ- upapruhūyuea thomanimi a vi,pi, cī,pathamāpañcamīsattamyanta so uddhaṃsaddāeiea anitea hu thomanidhieiea.a ]]a,amha,anitea]]hūyuea vi eiea.rū(cānhā,133) nīti,sutta (cānhā,38va-1) niteamūsattamyantanihu mūkra»
["ဥဒၶံ+ရိ" ဟု ပုဒ္ခြဲ၍ ဥဒၶံ-ကို ဥပျပဳဟူ၍ ေထာမနိမိ အတိုင္း ဝိ၊ပိ၊ ဓာန္ ႐ုပ္စီရင္သည္၊ ပထမာပၪၥမီသတၱမ်ႏၲ ျဖစ္ေသာ ဥဒၶံသဒၵါ၏ အနက္၌ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေထာမနိဓိမိန္႔ဆို၏။ ထိုအတိုင္းဆိုလွ်င္ "အထက္၊ အထက္မွ၊ အထက္၌"ဟူ၍ ဝိဘတ္ နက္သုံးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္၏။ ႐ူ(စာမ်က္ႏွာ၊ ၁၃၃) ႏွင့္ နီတိ၊ သုတၱ (စာမ်က္ႏွာ၊ ၃၈ဝ-၁) တို႔၌မူသတၱမ်ႏၲနိပါတ္ဟု မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကသည္]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upari:[ind.] above; on; upon; upper; overhead.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upari,(indecl.) [Vedic upari,der.fr.upa,Idg.*uper(i); Gr.uper,Lat.s-uper; Goth.ufar,Ohg.ubir = Ger.über E.over; Oir.for] over,above (prep.& prefix) 1.(adv.) on top,above (opp.adho below) Vin.IV,46 (opp.heṭṭhā); J.VI,432; KhA 248 (= uddhaṁ; opp.adho); SnA 392 (abtimukho u.gacchati explaining paccuggacchati of Sn.442); PvA.11 (heṭṭhā manussa-saṇṭhānaṁ upari sūkara-s°),47 (upari chattaṁ dhāriyamāna),145 (sabbattha upari upon everything).-- 2.(prep.w.gen) with ref.either to space = on top of,on,upon,as in kassa upari sāpo patissati on whom shall the curse fall? DhA I 41; attano u.patati falls upon himself PvA.45; etissā upari kodho anger on her,i.e.against her VvA.68; or to time = on top of,after,later,as in catunnaṁ māsānaṁ upari after 4 months PvA.52 (= uddhaṁ catūhi māsehi of Pv.I,1012); sattannaṁ vassa-satānaṁ upari after 700 years PvA.144.‹-› 3.(adv.in compn.,meaning “upper,higher,on the upper or top side”,or “on top of”,if the phrase is in Loc.case.See below.

--cara walking in the air,suspended,flying J.III,454.--pāsāda the upper story of a palace,Loc.on the terrace D.I,112 (Loc.); PvA.105,279.--piṭṭhi top side,platform Vin II 207 (loc).--bhaddaka N.of a tree [either Sk.bhadraka Pinus Deodara,or bhadra Nauclea Cadamba,after Kern,Toev.s.v.] J.VI,269.--bhāga the upper part; used in Instr.,loc or aor.in sense of “above,over,beyond” J.IV,232 (Instr.).--bhāva higher state or condition M.I,45 (opp.adh°).--mukha face upwards DA.I,228; Pug.A 214.--vasana upper garment PvA.49.--vāta higher than the wind,Loc.on the wind J.II,11; or in °passe (Loc.) on the upper (wind-) side DhA.II,17.--visāla extended on top,i.e.of great width,very wide J.III,207.--vehāsa high in the air (°-),in °kuṭī a lofty or open air chamber,or a room in the upper story of the Vihāra Vin.IV,46 (what the C.means by expln. majjhimassa purisassa asīsa-ghaṭṭā “not knocking against the head of a middle-(sized) man” is not quite clear).--sacca higher truth PvA.66 (so read for upari sacca).(Page 145)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
upari:Above,upon,over,upwards,beyond,further
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPARI:[in]hướng trên,trên,ở trên,cao lên --ṭṭha [a] thượng đỉnh,ở trên --pāsāda [m] từng trên của cung điện --bhāga [m] phần trên --mukha [a] mặt ngảnh lên,hãnh diện
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upari:thượng tầng,phía trên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upari:ဥပရိ(ဗ်)
["ဥဒၶံ+ရိ" ဟု ပုဒ္ခြဲ၍ ဥဒၶံ-ကို ဥပျပဳဟူ၍ ေထာမနိမိ အတိုင္း ဝိ၊ပိ၊ ဓာန္ ႐ုပ္စီရင္သည္၊ ပထမာပၪၥမီသတၱမ်ႏၲ ျဖစ္ေသာ ဥဒၶံသဒၵါ၏ အနက္၌ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေထာမနိဓိမိန္႔ဆို၏။ ထိုအတိုင္းဆိုလွ်င္ "အထက္၊ အထက္မွ၊ အထက္၌"ဟူ၍ ဝိဘတ္ နက္သုံးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္၏။ ႐ူ(စာမ်က္ႏွာ၊ ၁၃၃) ႏွင့္ နီတိ၊ သုတၱ (စာမ်က္ႏွာ၊ ၃၈ဝ-၁) တို႔၌မူသတၱမ်ႏၲနိပါတ္ဟု မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကသည္]
အထက္၊ အေပၚ၊ ေနာက္ (ေနာင္လာလတၱံ႕ အနာဂါတ္)၊ အထက္ကာလ (အနာဂါတ္ကာလ)၊ အထက္အရပ္၊ အထက္အဖို႔၊ အထက္ပိုင္း၊ အထက္ျဖစ္ေသာ-ေနာက္ျဖစ္ေသာ-ေနာင္လာလတၱံ႕ျဖစ္ေသာ- အပိုင္း,အခန္း,က႑,စကားရပ္,အရိယမဂ္ဖိုလ္ စသည္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upari:ဥပရိ(ဥပသာရအဗ်ယ)
[ဥ+ပရိ]
တက္၍ ၾကဉ္၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upari:ဥပရိ (အ)
အထက္၌။ အထက္သို႔။ အလြန္။
ဥပရိေတာ၊ အထက္မွ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,