Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upapanna:a.[upapajjati 的 pp.] ① 已具足的.② 已再生的,已往生的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upapanna:a.[upapajjati の pp.] ① 具足せる.② 再生せる,往生せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upapanna:a.[upapajjati の pp.] ① 具足した. ② 再生した,往生した
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upapanna,(upapajjati 的【過分】),已持有,已形成,已再生。(p73)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upapanna,(upapajjati 的【過分】),已持有,已形成,已再生。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upapanna: upapanna(na)
ဥပပႏၷ(န)
«upa+pada+ta.]]upapannāse]] hu rhirānitea- seakkharā alāraeiea.nīti,sutta.11va2.upapannāseti sekārāgamaṃ katvā niddeso,upapannāicceva attho.saṃ,ṭī,1.127.»
[ဥပ+ပဒ+တ။ "ဥပပႏၷာေသ" ဟု ရွိရာ၌ကား- ေသအကၡရာ အပိုလာရ၏။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁ဝ၂။ ဥပပႏၷာေသတိ ေသကာရာဂမံ ကတြာ နိေဒၵေသာ၊ ဥပပႏၷာဣေစၥဝ အေတၳာ။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၂၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upapanna:[pp.of upapajjati] possessed of; come to existence in; reborn.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upapanna,[pp.of upapajjati] -- 1.(-°) possessed of,having attained,being furnished with Sn.68 (thāma-bala),212,322,1077 (ñāṇa°,cp.Nd2 266b and uppanna-ñāṇa).‹-› 2.reborn,come to existence in (with Acc.) S.I,35 (Avihaṁ,expld. by C.not quite to the point as “nipphattivasena upagata”,i.e.gone to A,on account of their perfection.Should we read uppanna?) A.V,68.(Page 144)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAPANNA:(pp của uppajjati) sanh,tái sanh,có được
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upapanna:sanh vào,sanh ở; sự hành theo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upapanna:ဥပပႏၷ(န)
[ဥပ+ပဒ+တ။ "ဥပပႏၷာေသ" ဟု ရွိရာ၌ကား- ေသအကၡရာ အပိုလာရ၏။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁ဝ၂။ ဥပပႏၷာေသတိ ေသကာရာဂမံ ကတြာ နိေဒၵေသာ၊ ဥပပႏၷာဣေစၥဝ အေတၳာ။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၂၇။]
(၁) ျဖစ္ျခင္း၊ ပဋိသေႏၶေနေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္း။ (တိ) (၂) (က) (ပဋိသေႏၶေနေသာအားျဖင့္) ကပ္ေရာက္ေသာ- လားေရာက္ေသာ- ျဖစ္ေသာ၊ သူ (ပဋိသေႏၶေနေသာ၊ သူ)။ (ခ) ျပည့္စုံေသာ။ (ဂ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upapanna:ဥပ-ပႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥပ√ပဒ္+န)
ျဖစ္သည္။ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုသည္။ ၿပီးသည္။
ဣဓုပပေႏၷာ၊ ဤဘဝ၌ ျဖစ္သည္။ ဇာတိမႏၲဴပပႏၷ၊ အမ်ိဳးျမတ္ျခင္း ေဗဒင္တတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,