Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upanissaya:m.[upa-nissaya] 近依,親依,強的原因,根機.-paccaya 親依縁,近依縁.
パーリ語辞典 水野弘元著
upanissaya:m.[upa-nissaya] 近依,親依,強き原因,機根.-paccaya親依縁,近依縁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upanissaya,【陽】 基礎,支持,有能力(證得聖位)。(p73)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upanissaya,【陽】潛能,基礎,有能力(證得聖位)。upanissayasampattiṁ﹐有潛能證得聖位。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upanissaya: upanissaya(pu)
ဥပနိႆယ(ပု)
«upa+ni+si+a.(upanigraya-saṃ)»
[ဥပ+နိ+သိ+အ။ (ဥပနိျဂယ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upanissaya:[m.] basis; support; sufficing condition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upanissaya,[upa + ni°] basis,reliance,support,foundation,assurance,certainty; esp.sufficing condition or qualification for Arahantship (see long article in Childers s.v.); no 9 in the 24 paccayas,Tikapatthāṇa,Tikapaṭṭhāna I.1,a term only found in the Paṭṭhāna,the Jātaka & later exegetical literature J.I,78,508; IV,96; VI,70; Nett 80; Vism.19 (°gocara),535 (°paccaya); DhsA.315 (id.); DhA.II,33; VvA.98; PvA.38 (sotāpatti-phalassa),55 (°sampatti); Sdhp.265,320.(Page 144)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPANISSAYA:[m] căn bản,sự nâng đỡ,sự có nhân duyên,sự có đủ điều kiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upanissaya:ဥပနိႆယ(ပု)
[ဥပ+နိ+သိ+အ။ (ဥပနိျဂယ-သံ)]
(က) ျပင္းထန္ေသာ-အားေကာင္းေသာ-မွီရာအေၾကာင္း၊ ဥပနိႆယပစၥည္း။ (ခ) (ဆြမ္း) မွီခိုေနထိုင္ရာဌာန။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upanissaya:ဥပ-နိႆယ (ပ) (ဥပ+နိ√သိ+အ)
အားႀကီးေသာ မွီရာအေၾကာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,