Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upanissāya:adv.[upanissayati 的 ger.,BSk.upaniśritya] (連結上下語句) 依止~,近~,接近~.
パーリ語辞典 水野弘元著
upanissāya:adv.[upanissayati の ger.,BSk.upaniśritya] 依止して,近く,接近して.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upanissāya,【獨】 仰賴,依靠。【副】 靠近,附近。(p73)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upanissāya,【獨】仰賴,依靠。【副】靠近,附近。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upanissāya: upanissāya(kri,vi)
ဥပနိႆာယ(ႀကိ၊ဝိ)
«upa+ni+si+tvā»
[ဥပ+နိ+သိ+တြာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upanissāya,(abs.),depending on; by means of.(adv.),near; close by.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upanissāya,(adv.) [ger.of upanissayati,cp.nissayati in same use & meaning) near,close by (with Acc.); depending on,by means of (acc) M.II,3; S.II,269; Sn.867 (taṁ),901 (tāpa°),978,PvA.9 (Rājagahaṁ),67 (id.); VvA.63 (Rājagaha-seṭṭhiṁ “with”).Cp.BSk.upaniśritya also a ger.formation,in same meaning,e.g.at Divy 54,207,505.(Page 144)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
upanissāya:Near,close to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPANISSĀYA:[abs] bởi phương cách,tùy thuộc nơi [ad] gần,kế cận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upanissāya:cận y,nương theo,dựa vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upanissāya:ဥပနိႆာယ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဥပ+နိ+သိ+တြာ]
မွီခို၍၊ အမွီျပဳ၍၊ အေၾကာင္းျပဳ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upanissāya:ဥပ-နိႆာယ (အ-ကိတ္)
မွီ၍ အမွီျပဳ၍။ ဆြမ္းခံအမွီျပဳ၍။ဥပနိႆယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,