Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upanidhāya:adv.[upa-nidahati<dhā 的 ger.] (連結上下語句) 放置在~附近,比~,比較~.
パーリ語辞典 水野弘元著
upanidhāya:adv.[upa-nidahati<dhā の ger.] 近くにおいて,比べて,比較して.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upanidhāya,【無】 與…比較。(p73)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upanidhāya,(ger.of upa + nidahati of dhā),【無】與…比較(comparing in comparison)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upanidhāya: upanidhāya(kri,vi)
ဥပနိဓာယ(ႀကိ၊ဝိ)
«upa+ni+dhā+tvā»
[ဥပ+နိ+ဓာ+တြာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upanidhāya:[ind.] compared with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upanidhāya,(indecl.) [ger.of upa + nidahati of dhā] comparing in comparison,as prep.w.Acc.“compared with” M.I,374; III,177 (Himavantaṁ pabbatarājānaṁ); S.II,133 (mahāpaṭhaviṁ),262; V,457 (Sineru-pabbata-rājānaṁ); A.III,181 sq.; IV,253 sq.(dibbasukhaṁ); Th.1,496 (kammaṁ); J.II,93; DA.I,29,59,283.(Page 143)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPANIDHĀYA:[in]so sánh với
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upanidhāya:so sánh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upanidhāya:ဥပနိဓာယ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဥပ+နိ+ဓာ+တြာ]
(က) အနီး၌ထား၍၊ မွီကပ္ထား၍၊ အမွီအအုံးျပဳ၍၊ (သူေသေကာင္အ႐ိုးကို ေခါင္းအုံးျပဳ၍၊ ေခါင္းအုံး၍ ဟုဆိုလိုသည္)။ (ခ) ႏႈိင္းယွဉ္၍၊ ေထာက္ဆ၍၊ ေထာက္ထား၍၊ ႐ႈငဲ့၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upanidhāya:ဥပနိဓာယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,