Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaneti:[upa-nī] 導引,給與.pp.upanīta; grd.upanīya,upaneyya; pass.upanīyati 被帶來,變成...的結果.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaneti:[upa-nī] 導く,與える.pp.upanīta; grd.upanīya,upaneyya; pass.upanīyati もたらさる,結果となる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaneti,(upa + nī + e),提出,有助,呈現,給。 upanesi,【過】。(p73)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaneti,(upa近+nī+e),提出,轉用,呈現,給。upanesi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaneti: upaneti(kri)
ဥပေနတိ(ႀကိ)
«upa+nī+a+ti»
[ဥပ+နီ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaneti:[upa + nī + e] brings up; conduces; presents; gives.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaneti,[upa + neti] to bring up to,conduce,adduce; to present,give J.I,200; Miln.396; DA.I,276; PvA.39,43,49,53,74.-- Pass.upanīyati (°niyyati) -- 1.to be brought (up to) J.IV,398; ppr.°nīyamāna J.I,200; PvA.5.-- 2.to be brought to conclusion,or to an end (of life) M.II,68; S.I,2.-- 3.to be carried along or away A.I,155.-- pp.upanīta (q.v.).-- ger.upanīya (q.v.).(Page 144)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
upaneti:To present,bestow; to bring to,to conduce
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPANETI:(upa+nī+e) dẫn đến,trình diện,ban cho,đưa đến [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaneti:ဥပေနတိ(ႀကိ)
[ဥပ+နီ+အ+တိ]
ေဆာင္အနီးသို႔ေဆာင္-သယ္ေဆာင္-၏၊ ဆက္ကပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaneti:ဥပ-ေနတိ (ဥပ√နီ)
ကပ္၍ ေဆာင္၏။ ပို႔ေဆာင္၏။ ကပ္လွဴ၏။ ဆက္၏။
တီရံ ဥပေနထ၊ ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကုန္ေလာ။ ပါနံ ဥပေနသံု၊ အေဖ်ာ္ကို ဆက္ကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,