Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upanīyati,(Upaneti的【被】),被引出,被運〔搬,帶〕走。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upanīyati: upanīyati(kamma,kri)
ဥပနီယတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
«upa+nī+ya+te.tevi ti»
[ဥပ+နီ+ယ+ေတ။ ေတဝိဘတ္ကို တိျပန္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upanīyati: upanīyati(kri)
ဥပနီယတိ(ႀကိ)
«upa+nī+ya+ti.na upanīyare na upanenti na upagacchantīti attho.(aṃ,ṭṭha,3.118) a nī divādigaṇika tūeiea.ç saddānitea bhūvādigaṇika sā ra.»
[ဥပ+နီ+ယ+တိ။ န ဥပနီယေရ န ဥပေနႏၲိ န ဥပဂစၧႏၲီတိ အေတၳာ။ (အံ၊႒၊၃။၁၁၈) အဖြင့္ကို ေထာက္လ်င္ နီဓာတ္သည္ ဒိဝါဒိဂဏိကဓာတ္လည္း ျဖစ္ဟန္တူ၏။ ဓာတ္က်မ္း,သဒၵါက်မ္းတို႔၌ကား ဘူဝါဒိဂဏိက သာ ေတြ႕ရသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upanīyati:[pass.of upaneti] is brought up to; is carried away.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPANĪYATI:(pp của upaneti) đem lại gần,dẫn đến,bị đem đi xa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upanīyati:ဥပနီယတိ(ႀကိ)
[ဥပ+နီ+ယ+တိ။ န ဥပနီယေရ န ဥပေနႏၲိ န ဥပဂစၧႏၲီတိ အေတၳာ။ (အံ၊႒၊၃။၁၁၈) အဖြင့္ကို ေထာက္လ်င္ နီဓာတ္သည္ ဒိဝါဒိဂဏိကဓာတ္လည္း ျဖစ္ဟန္တူ၏။ ဓာတ္က်မ္း,သဒၵါက်မ္းတို႔၌ကား ဘူဝါဒိဂဏိက သာ ေတြ႕ရသည္။]
ေဆာင္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upanīyati:ဥပနီယတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[ဥပ+နီ+ယ+ေတ။ ေတဝိဘတ္ကို တိျပန္]
(၁) (ဇရာမရဏသို႔) သြားေန၏။ (ကမၼကတၱား)။ (၃) (ဇရာမရဏသည္) ေဆာင္အပ္-ေကာင္းစြာ ေခၚေဆာင္အပ္- ေရာက္ေစအပ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upanīyati:ဥပ-နီယတိ (ကမၼ) (ဥပ√နီ+ယ)
ကပ္၍ ေဆာင္အပ္၏။
ဥပနီယမာေနာ၊ ေဆာင္အပ္သည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,