Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upanāyika:a.[<upa-nī] 已有關係的,開始的,已靠近的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upanāyika:a.[<upa-nī] 関係せる,開始の,近づける.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upanāyika:a.[<upa-nī] 関係した,開始の,近づける
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upanāyika,【形】 接近的,運送的。(p73)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upanāyika,【形】接近的,運送的。attupanāyiko dhammapariyāyo﹐自通之法(即以己度(ㄉㄨㄛˋ測量)他情。S.55.7./V,353.)。Dvemātikāpāḷi(CS:p.124.)︰Attupanāyikanti attani taṁ upaneti “mayi atthī”ti samudācaranto, attānaṁ vā tattha upaneti “ahaṁ ettha sandissāmī”ti samudācarantoti attupanāyiko, taṁ attupanāyikaṁ.(自通之法:以自己的呈現這樣--在心裏出現“以我的立場”,自己設身處地呈現“以自己在此同意”在心上自通。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upanāyika:[adj.] approaching; conveying.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upanāyika,(-°) (adj.) [fr.upa + ] -- 1.referring to,belonging to in cpd.att° ref.to oneself Vin.III,91; Vism.27.-- 2.beginning,in phrase vass’ûpanāyikā (f.) the approach of the rainy season,period for entering on Lent (cp.BSk.varṣopanāyikā Divy 18,489 & see also upakaṭṭha and vassa) Vin.I,253; A.I,51 (divided into 2 parts,first & second,or purimikā & pacchimikā); J.III,332; DA.I,8; DhA.I,203; III,438; VvA.44; PvA.42.(Page 143)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPANĀYIKA:[a] sự lại gần,sự chuyển đến
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upanāyika:ဥပ-နာယိက (တိ) (ဥပနယ+ဏိက)
ကပ္လာေသာ။ နီးေသာ။ ရည္ၫႊန္းေသာ။
အတၱာႏုပနာယိက၊ မိမကိုယ္ကို ရည္ၫႊန္းေသာ။ ဝႆူပနာယိကာ၊ ဝါကပ္ျခင္း။ ဝါနီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,