Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upanāha:m.[<upanayhati<nah,BSk.〃] 恨,怨恨.
パーリ語辞典 水野弘元著
upanāha:m.[<upanayhati<nah,BSk.〃] 恨,怨恨.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upanāha,【陽】 惡意,敵意。 upanāhī,【形】 懷惡意的人,挑剔。(p73)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upanāha,(‹upa + nah,see upanayhati,same in BSk),【陽】惡意,敵意。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upanāha: upanāha(pu)
ဥပနာဟ(ပု)
«upa+naha+ṇa»
[ဥပ+နဟ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upanāha:[m.] ill-will; enmity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upanāha,[fr.upa + nah,see upanayhati,same in BSk.; e.g.at M Vastu II.56.] ill-will,grudge,enmity M.I,15; A.I,91,95,299; IV,148,349,456; V,39,41 sq.,209,310; Pug.18 = Vbh.357 (pubbakālaṁ kodho aparakālaṁ upanāho Miln.289.(Page 143)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPANĀHA:[m] sân hận,thù hằn --nāhī [a] người mang sự sân hận,người tìm lỗi người
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upanāha:thái độ kết oán,sự oán hận,sự kết oán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upanāha:ဥပနာဟ(ပု)
[ဥပ+နဟ+ဏ]
ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္း၊ ထိုရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္း ဥပနာဟသည္ "ဤသူကား ငါ့ကို ဆဲေရးခဲ့ ညႇင္းဆဲႏွိပ္စက္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ အမ်က္ေဒါသျဖင့္ စိတ္ကို အထပ္ထပ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းလကၡဏာရွိ၏။ ရန္အမ်က္ကို မစြန္႔လႊတ္ျခင္း ကိစၥရွိ၏။ ေရွ႕ေဒါသသို႔ အစဉ္တစိုက္လိုက္တတ္ေသာ သေဘာတရားအျဖစ္ျဖင့္ ေယာဂီဉာဏ္၌ ထင္ေပၚလာ၏။ ေဖာ္ျပလတၱံ႕ေသာ ပါဠိေတာ္တို႔၌ ေကာဓႏွင့္ ဥပနာဟကို အတူတြဲဖက္၍ ေဟာေတာ္မူ၏.ထိုတြင္ ေရွ႕ပိုင္းကာလ၌ ျဖစ္ေသာေဒါသ (ေရွ႕ေဒါသ)ကို ေကာဓဟုေခၚ၍ ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ ျဖစ္ေသာ ေဒါသ (ေနာက္ေဒါသ)ကို ဥပနာဟ ဟုေခၚ၏။ တနည္း -တႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေသာ ေဒါသကို ဥပနာဟ ဟုေခၚ၏။ (၂) အဝတ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ျပင္းစြာ ဖြဲ႕ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upanāha:ဥပ-နာဟ (ပ) (ဥပ√နဟ္+ဏ)
ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,