Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upakāra:m.[<upa-kṛ] 利益,資助,助成,助味.
パーリ語辞典 水野弘元著
upakāra:m.[<upa-kṛ] 利益,資助,助成,助味.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upakāra,【陽】 幫忙,支持,好意。 upakāraka,【形】 幫助,有效的,助手。(p70)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upakāra,【陽】幫忙,支援,好意。upakāraka,【形】幫助的,有效的,助手的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upakāra: upakāra(pu)
ဥပကာရ(ပု)
«upa+kara+ṇa»
[ဥပ+ကရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upakāra:[m.] help; support; favour.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upakāra,[fr.upa + kṛ,cp.upakaraṇa] service,help,benefit,obligation,favour D.III,187 sq.; VvA.68; PvA.8,18 (°āya hoti is good for); Sdhp.283,447,530.‹-› bahûpakāra (adj.) of great help,very serviceable or helpful S.IV,295; PvA.114.upakāraṁ karoti to do a favour,to oblige PvA.42,88,159 (kata); katûpakāra one to whom a service has been rendered PvA.116.

--āvaha useful,serviceable,doing good PvA.86.(Page 139)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAKĀRA:[m] sự giúp đỡ,hộ độ,có ân huệ --ka [a] giúp đỡ,tán trợ người giúp đỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upakāra:ဥပကာရ(ပု)
[ဥပ+ကရ+ဏ]
(၁) ေက်းဇူး၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း။ (တိ) (၂) ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upakāra:ဥပ-ကာရ (ပ) (ဥပ√ကရ္+ဏ)
ေက်းဇူးျပဳျခင္း။ လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴျခင္း။
ဥပကာရာယ၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,