Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upakārī,【陽】 幫忙者,恩人。(p70)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upakārī,【陽】幫忙者,恩人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upakārī: upakārī(thī)
ဥပကာရီ(ထီ)
«upa+kara+ṇa+itthījotakaī»
[ဥပ+ကရ+ဏ+ဣတၳီေဇာတကဤ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upakārī: upakārī(ti)
ဥပကာရီ(တိ)
«upa+kara+ṇī»
[ဥပ+ကရ+ဏီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upakārī,(m.),helper; benefactor.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Upakārī:1.Upakārī.-A city of the Pañcālas (J.vi.448,450,458,459).Here was the entrance to the tunnel through which King Vedeha escaped to Mithilā,as related in the Mahā Ummagga Jātaka (q.v.).2.Upakārī.-A city where Sumedha Buddha preached to a large concourse of people.BuA.165.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
upakārī:Benefiting
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAKĀRĪ:[m] người giúp đỡ,người hay làm việc từ thiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upakārī:ဥပကာရီ(တိ)
[ဥပ+ကရ+ဏီ]
ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upakārī:ဥပကာရီ(ထီ)
[ဥပ+ကရ+ဏ+ဣတၳီေဇာတကဤ]
(၁) တံတိုင္းေျခ။ (၂) ဥပကာရီၿမိဳ႕။ ဥပကာရီအမည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕၂-ၿမိဳ႕ေတြ႕ရ၏။ ယခင္ရွိၿပီး ပၪၥာလၿမိဳ႕ေတာ္၏ အရံၿမိဳ႕သစ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဘုရားအေလာင္းမေဟာသဓပညာရွိတည္ေထာင္အပ္ေသာ ဥပကာရီၿမိဳ႕၊ သုေမဓျမတ္စြာဘုရား သစၥာေလးပါးတရား ေဟာၾကားေတာ္မူစဉ္ ကုေဋရွစ္ေသာင္းေသာ သတၱဝါတို႔ ဓမၼာဘိ-သမယ ျဖစ္ရာၿမိဳ႕။ ဤသို႔ ၂-ၿမိဳ႕ေတြ႕ရ၏)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upakārī:ဥပ-ကာရီ (တိ) (ဥပ√ကရ္+ဏီ)
ေက်းဇူးျပဳေလ့ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,