Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upajjha,upajjhāya,【陽】 和尚,宗教導師,戒師。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upajjha,upajjhāya,【陽】和尚(古譯:和上),宗教導師,戒師。於闐等地則稱和社、和闍(khosha)。《善見律》(T24.792.3):「和上者,外國語,漢言知罪、知無罪,是名和上。」Vin.Cv.II,228.︰“Upajjhāyena,bhikkhave,saddhivihāriko saṅgahetabbo anuggahetabbo 1uddesena 2paripucchāya 3ovādena 4anusāsaniyā.”(諸比丘!戒師應通過1讀誦(教導背誦經典)、2詢問(考問經典的義理)、3教誡(對還沒發生的事情的教導)、4隨教授(對於已發生事情的教導,或反復的教導。)來攝護、攝受弟子。) 《四分律刪繁補闕行事鈔》卷上(之三) (T40.31.1)︰「相傳雲︰和尚為力生(道力由成),闍梨為正行(能糾正弟子行),未見經論,雜含中外道亦號師為和尚。弟子者,學在我後,名之為弟,解從我生,名之為子。」
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upajjha:[m.] spiritual teacher or preceptor.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upajjha,see next.(Page 141)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAJJHA:upajjhāya [m] Thầy tế độ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upajjha:ဥပဇၩ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,