Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upajjhāya,upajjhā m.[Sk.upādhyāya] 和尚,親教師. -matta,-sama 和尚に等しい[人]. -lesa 和尚似. -vatta 和尚への承事
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
upajjhāya:原:和尚;親教師 訂正:戒師;和尚 頁碼:第64頁
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
upajjhāya:(upajjhā)戒師。直譯為親教師,意即親近教導的老師,乃出家弟子對其受戒師父的尊稱。
巴利語upajjhāya源自動詞“專註,註意”(upanijjhāyati)。如律註中說:“能註意各種[大小]罪者為戒師。”(Vajjāvajjaṃ upanijjhāyatī’ti upajjhā.) (Mv.A.126)
對於比庫來說,只要不還俗,他終生只有一位戒師。但對於沙馬內拉來說,只要他從另外一位長老比庫處受皈戒並禮請其為戒師,則他與原先戒師之間的師徒關系自動失效。
漢傳佛教依梵語upādhyāya音譯為鄔波馱耶,訛略為和尚、和上、和阇等。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upajjhāya: upajjhāya(na)
ဥပဇၩာယ(န)
«upajjhāya+vatta»
[ဥပဇၩာယ+ဝတၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upajjhāya: upajjhāya(pu)
ဥပဇၩာယ(ပု)
«upa+adhi+i+ṇa.(upādhyāya- saṃ)»
[ဥပ+အဓိ+ဣ+ဏ။ (ဥပါဓ်ာယ- သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upajjhāya: upajjhāya(thī,pu)
ဥပဇၩာယ(ထီ၊ပု)
«upa+cye+a»
[ဥပ+ေစ်+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upajjhāya:[m.] spiritual teacher or preceptor.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upajjhāya,[Vedic upādhyāya,upa + adhi + i,līt.“one who is gone close up to”] a spiritual teacher or preceptor,master.Often combd. with ācariya e.g.Vin.I,119; Nd1 350; the ācariya being only the deputy or substitute of the upajjhāya.Vin.I,45,53,62,120; IV,130; S.I,185; A.II,66,78; III,69; SnA 346; DhA.II,93; PvA.55,60,230.-- A short form of upajjhāya is upajjha,found in the Vinaya,e.g.at Vin.I,94; III,35; with f.upajjhā Vin.IV,326.(Page 141)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Upajjhāya:A gatekeeper of Mandavya,summoned by him to drive out Mātanga.J.iv.382.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upajjhāya:thầy tiếp độ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upajjhāya:ဥပဇၩာယ(ထီ၊ပု)
[ဥပ+ေစ်+အ]
(၁) အျပစ္ႀကီးအျပစ္ငယ္ကို ကပ္၍ ႐ႈတတ္ေသာ၊ သူ။ ဥပဇၩာယ္၊ (အရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ ဘုရား,ဥပဇၩာယ္ ရဟန္းစသည္ကို အရေကာက္ရ၏) (၂) သုခဒုကၡျဖစ္လတ္ေသာ္ ကပ္၍ ႐ႈအပ္ေသာ၊ သူ၊ ဥပဇၩာယ္။ (မိတ္ေဆြကို အရေကာက္ရသည္)။ (၃) ဥပဇၩာယမည္ေသာတံခါးေစာင့္။ (၄) ဥပဇၩာယ္၏-အျဖစ္- အလို။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upajjhāya:ဥပဇၩာယ(ပု)
[ဥပ+အဓိ+ဣ+ဏ။ (ဥပါဓ်ာယ- သံ)]
(ေဝဒက်မ္းစေသာ သာသနာပ) အတတ္ပညာ သင္ေပးေသာ ဆရာ၊ ဥပဇၩာယ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upajjhāya:ဥပဇၩာယ(န)
[ဥပဇၩာယ+ဝတၱ]
ဥပဇၩာယဝတ္၊ ဥပဇၩာယ္ဆရာေတာ္အတြက္ တပည့္ကျပဳက်င့္ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ- က်င့္ဝတ္- ဝတ္တရား-တာဝန္-လုပ္ငန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upajjhāya:ဥပဇၩာယ (ပ) (ဥပ+အဓိ√ဣ+ဏ)
ကပ္၍ ႀကီးကဲသင္ျပေသာ ဆရာ။ ဥပဇၩာယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,