Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upajjhā:upajjhāya m.[Sk.upādhyāya] 和尚,親教師.
パーリ語辞典 水野弘元著
upajjhā:upajjhāya m.[Sk.upādhyāya] 和尚,親教師.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upajjhā,upajjhāya m.[Sk.upādhyāya] 和尚,親教師. -matta,-sama 和尚に等しい[人]. -lesa 和尚似. -vatta 和尚への承事
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
upajjhā:(upajjhāya)戒師。直譯為親教師,意即親近教導的老師,乃出家弟子對其受戒師父的尊稱。
巴利語upajjhāya源自動詞“專註,註意”(upanijjhāyati)。如律註中說:“能註意各種[大小]罪者為戒師。”(Vajjāvajjaṃ upanijjhāyatī’ti upajjhā.) (Mv.A.126)
對於比庫來說,只要不還俗,他終生只有一位戒師。但對於沙馬內拉來說,只要他從另外一位長老比庫處受皈戒並禮請其為戒師,則他與原先戒師之間的師徒關系自動失效。
漢傳佛教依梵語upādhyāya音譯為鄔波馱耶,訛略為和尚、和上、和阇等。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upajjhā: upajjhā(thī,pu)
ဥပဇၩာ(ထီ၊ပု)
«upa+adhi+i+a.a»
[ဥပ+အဓိ+ဣ+အ။အထက္ပုဒ္ေထာင့္ကြင္းၾကည့္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upajjhā: upajjhā(thī,pu)
ဥပဇၩာ(ထီ၊ပု)
«upa+cye+a(ṇa)+ā (itthījotaka).ī rū.599.nīti,sutta.114va.niruttidīpanī.8va.vi,pi,- nitea itthi kaññādi ākāranta a praeiea.,ṭī.41va-niteamū ]]manasā upecca sissānaṃ vajjāvajjaṃ cyāyaṃ tīti upajjhāyo,upajjhā ca,cye cintāyaṃṇo,pubbatra e āya,pakkhe (pacchimapakkhe¿) rājādipakkhepena upajjhā]]hu rājadi a eiea.pā,yo.277-nitea ]]rājādipakkhepena upajjhā]]hu ,ṭī a eiea.,sya,421-nitea ]]upajjhāthācariyo]] hūso pāḷi upajjho+atha+ ācariyo-hu ]]upajjha saddā buddha caso saddā akārantapu purisādisaddāsā.]]sā]] caso saddā ākāranta pusaddā ma,]]kaññā]] caso saddā ākāranta itthi kaññādi saddā ma,¤adhisi sumaṅgalappasādinī so khuddasikkhāṭīkā le]]hu eiea.khuddasikkhāṭīkā,145-gāthāaniteamū ]]vajjā- vijjaṃ upanijjhāyati bhusaṃ cintetīti upajjhā,upajjhā eva upajjhāyo]] hu sā praeiea.vimatiṭīkā,2.132-nitea upajjhāyasaddā atū ākāranta upajjhāsaddāhu ç () upajjhā-hūyuea marhi,upajjhāya- saddāsā.kavi canitea upajjhāsaddāeiea pramarhiso paṭhamāç dutiyāvinitea upajjhāyamha ya khyehu rahu eiea.»
[ဥပ+ေစ်+အ(ဏ)+အာ (ဣတၳီေဇာတက)။ ဤပုဒ္ကို ႐ူ။ ၅၉၉။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၄ဝ။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၈ဝ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္- တို႔၌ ဣတၳိလင္ ကညာဒိဂိုဏ္းဝင္ အာကာရႏၲ ပုဒ္အျဖစ္ျဖင့္ ျပထား၏။ ဓာန္၊ဋီ။ ၄၁ဝ-၌မူ "မနသာ ဥေပစၥ သိႆာနံ ဝဇၨာဝဇၨံ စ်ာယံ တီတိ ဥပဇၩာေယာ၊ ဥပဇၩာ စ၊ ေစ် စိႏၲာယံေဏာ၊ ပုဗၺၾတ ဧ အာယ၊ ပေကၡ (ပစၧိမပေကၡ¿) ရာဇာဒိပေကၡေပန ဥပဇၩာ"ဟု ရာဇဒိဂိုဏ္း ဝင္ပုဒ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဆိုထား၏။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂၇၇-၌လည္း "ရာဇာဒိပေကၡေပန ဥပဇၩာ"ဟု ဓာန္၊ဋီ အတိုင္းပင္ ဆိုထား၏။ ေတာင္ေပါက္ဓာန္၊သ်၊၄၂၁-၌ကား "ဥပဇၩာထာစရိေယာ" ဟူေသာ ဓာန္ပါဠိကို ဥပေဇၩာ+အထ+ အာစရိေယာ-ဟု ပုဒ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ "ဥပဇၩ သဒၵါသည္ ဗုဒၶ စေသာ သဒၵါမ်ားကဲ့သို႔ အကာရႏၲပုလႅိင္ ပုရိသာဒိဂိုဏ္းသဒၵါသာတည္း။ "သာ" စေသာ သဒၵါမ်ားကဲ့သို႔ အာကာရႏၲ ပုလႅိင္သဒၵါလည္း မဟုတ္၊ "ကညာ" စေသာ သဒၵါမ်ိဳးကဲ့သို႔ အာကာရႏၲ ဣတၳိလိင္ ကညာဒိဂိုဏ္း သဒၵါလည္း မဟုတ္၊ ၎အဓိပၸါယ္မ်ိဳးကိုသိရန္ သုမဂၤလပၸသာဒိနီ မည္ေသာ ခုဒၵသိကၡာဋီကာ သစ္ကို ၾကည့္ေလ"ဟု မိန္႔ဆိုထား၏။ ခုဒၵသိကၡာဋီကာသစ္၊ ၁၄၅-ဂါထာအဖြင့္၌မူ "ဝဇၨာ- ဝိဇၨံ ဥပနိဇၩာယတိ ဘုသံ စိေႏၲတီတိ ဥပဇၩာ၊ ဥပဇၩာ ဧဝ ဥပဇၩာေယာ" ဟု သာ ျပထား၏။ ဝိမတိဋီကာ၊ ၂။၁၃၂-၌ကား ဥပဇၩာယသဒၵါႏွင့္ အနက္တူ အာကာရႏၲ ဥပဇၩာသဒၵါဟု လည္းေကာင္း,(တစ္နည္း) ဥပဇၩာ-ဟူ၍ ပုဒ္သီးျခားမရွိ၊ ဥပဇၩာယ- သဒၵါသာတည္း။ က႐ိုဏ္းဝိဘတ္ စသည္တို႔၌ ဥပဇၩာသဒၵါ၏ ျပယုဂ္မရွိေသာေၾကာင့္ ပဌမာ,ဒုတိယာဝိဘတ္တို႔၌ ဥပဇၩာယမွ ယ ကို ေခ်ထားသည္ဟု မွတ္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း ဆိုထား၏။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
upajjhā:( = upajjhāya)vị tỳ khưu làm thầy tế độ cho người khác xuất gia theo luật tạng,có rất nhiều tiêu chuẩn được đòi hỏi ở một vị thầy tế độ,nhưng điềi kiện tiên quyết và tối thiểu là đương sự phải trên mười năm tu,kể từ ngày thọ đại giới ngoài việc chứng minh cho đệ tử thọ giới,vị thầy tế độ còn phải có trách nhiệm trực tiếp giáo dưỡng hoặc giao phó cho người mà mình tin cậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upajjhā:ဥပဇၩာ(ထီ၊ပု)
[ဥပ+ေစ်+အ(ဏ)+အာ (ဣတၳီေဇာတက)။ ဤပုဒ္ကို ႐ူ။ ၅၉၉။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၄ဝ။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၈ဝ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္- တို႔၌ ဣတၳိလင္ ကညာဒိဂိုဏ္းဝင္ အာကာရႏၲ ပုဒ္အျဖစ္ျဖင့္ ျပထား၏။ ဓာန္၊ဋီ။ ၄၁ဝ-၌မူ "မနသာ ဥေပစၥ သိႆာနံ ဝဇၨာဝဇၨံ စ်ာယံ တီတိ ဥပဇၩာေယာ၊ ဥပဇၩာ စ၊ ေစ် စိႏၲာယံေဏာ၊ ပုဗၺၾတ ဧ အာယ၊ ပေကၡ (ပစၧိမပေကၡ¿) ရာဇာဒိပေကၡေပန ဥပဇၩာ"ဟု ရာဇဒိဂိုဏ္း ဝင္ပုဒ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဆိုထား၏။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂၇၇-၌လည္း "ရာဇာဒိပေကၡေပန ဥပဇၩာ"ဟု ဓာန္၊ဋီ အတိုင္းပင္ ဆိုထား၏။ ေတာင္ေပါက္ဓာန္၊သ်၊၄၂၁-၌ကား "ဥပဇၩာထာစရိေယာ" ဟူေသာ ဓာန္ပါဠိကို ဥပေဇၩာ+အထ+ အာစရိေယာ-ဟု ပုဒ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ "ဥပဇၩ သဒၵါသည္ ဗုဒၶ စေသာ သဒၵါမ်ားကဲ့သို႔ အကာရႏၲပုလႅိင္ ပုရိသာဒိဂိုဏ္းသဒၵါသာတည္း။ "သာ" စေသာ သဒၵါမ်ားကဲ့သို႔ အာကာရႏၲ ပုလႅိင္သဒၵါလည္း မဟုတ္၊ "ကညာ" စေသာ သဒၵါမ်ိဳးကဲ့သို႔ အာကာရႏၲ ဣတၳိလိင္ ကညာဒိဂိုဏ္း သဒၵါလည္း မဟုတ္၊ ၎အဓိပၸါယ္မ်ိဳးကိုသိရန္ သုမဂၤလပၸသာဒိနီ မည္ေသာ ခုဒၵသိကၡာဋီကာ သစ္ကို ၾကည့္ေလ"ဟု မိန္႔ဆိုထား၏။ ခုဒၵသိကၡာဋီကာသစ္၊ ၁၄၅-ဂါထာအဖြင့္၌မူ "ဝဇၨာ- ဝိဇၨံ ဥပနိဇၩာယတိ ဘုသံ စိေႏၲတီတိ ဥပဇၩာ၊ ဥပဇၩာ ဧဝ ဥပဇၩာေယာ" ဟု သာ ျပထား၏။ ဝိမတိဋီကာ၊ ၂။၁၃၂-၌ကား ဥပဇၩာယသဒၵါႏွင့္ အနက္တူ အာကာရႏၲ ဥပဇၩာသဒၵါဟု လည္းေကာင္း,(တစ္နည္း) ဥပဇၩာ-ဟူ၍ ပုဒ္သီးျခားမရွိ၊ ဥပဇၩာယ- သဒၵါသာတည္း။ က႐ိုဏ္းဝိဘတ္ စသည္တို႔၌ ဥပဇၩာသဒၵါ၏ ျပယုဂ္မရွိေသာေၾကာင့္ ပဌမာ,ဒုတိယာဝိဘတ္တို႔၌ ဥပဇၩာယမွ ယ ကို ေခ်ထားသည္ဟု မွတ္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း ဆိုထား၏။]
တပည့္ရဟန္းသာမေဏတို႔၏ အျပစ္ႀကီး အျပစ္ငယ္ကို ကပ္၍ ႐ႈတတ္ေသာ- တပည့္ရဟန္းသာမေဏတို႔ကို ဆုံးမသြန္သင္တတ္ေသာ-ရဟန္း၊ တပည့္ရဟန္းသာမေဏတို႔၏ မိဘအရာ၌ တည္ေသာ တာဝန္ခံျဖစ္ေသာ-ရဟန္း၊ ဥပဇၩာယ္ရဟန္း ဥပဇၩာယ္ဘုန္းႀကီး ဥပဇၩာယ္ဆရာေတာ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upajjhā:ဥပဇၩာ(ထီ၊ပု)
[ဥပ+အဓိ+ဣ+အ။အထက္ပုဒ္ေထာင့္ကြင္းၾကည့္]
ေဝဒက်မ္းစေသာ အတတ္ ပညာသင္ေပးေသာဆရာ၊ ဥပဇၩာယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,