Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaghātaka:upaghātika,upaghātin a.[upaghāta-ka,-ika,-in] 違害的,有害的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaghātaka:upaghātika,upaghātin a.[upaghāta-ka,-ika,-in] 違害の,害する.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upaghātaka,upaghātika,upaghātin a.[upaghāta-ka,-ika,-in] 違害の,害する, 破損する
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaghātaka,upaghātī,【形】有害的,切短,破壞,傷害或破壞的人。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaghātaka,upaghātī,【形】有害的,切短,破壞,傷害或破壞的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaghātaka: upaghātaka(na)
ဥပဃာတက(န)
«upa+hana+ṇvu»
[ဥပ+ဟန+ဏြဳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaghātaka:[adj.] injuring; cutting short; destroying; one who hurts or destroys.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAGHĀTAKA:--ghāti [a] làm tổn thương,cắt ngắn lại,phá hoại,người phá hoại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaghātaka:ဥပဃာတက(န)
[ဥပ+ဟန+ဏြဳ]
(၁) ကပ္၍- သတ္ျဖတ္-ျဖတ္ေတာက္-ဖ်က္ဆီး-တတ္ေသာကံ၊ ဥပဃာတကကံ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaghātaka:ဥပဃာတ-က (ပ)
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲဲျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaghātaka:ဥပဃာတ-က (တိ)
ဖ်က္ဆီးႏွိပ္စက္သည္။ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,