Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaghāta:a.[<upa-han] 被惱怒傷害的,被傷害的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaghāta:a.[<upa-han] 惱害されたる,害されたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaghāta,【陽】 upaghātana,【中】敲擊,傷害,受傷,謀殺。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaghāta,【陽】upaghātana,【中】敲擊,傷害,受傷。S.42.9./IV,324.︰Aṭṭha kho,gāmaṇi,hetū,aṭṭha paccayā kulānaṁ upaghātāya. 1Rājato vā kulāni upaghātaṁ gacchanti,2corato vā kulāni upaghātaṁ gacchanti,3aggito vā kulāni upaghātaṁ gacchanti udakato vā kulāni upaghātaṁ gacchanti,4nihitaṁ vā ṭhānā vigacchati,5duppayuttā vā kammantā vipajjanti,6kule vā kulaṅgāroti uppajjati,7yo te bhoge (S.42.9./IV,325.) vikirati vidhamati viddhaṁseti,8aniccatāye aṭṭhamīti.(聚落主!家之損毀有八種因、八種緣。(1)家為國王所毀,(2)家為盜賊所毀,(3)家為火災焚毀,(4)家為水災淹沒,(5)工作失利,(6)家有敗家子,(7)分散、毀滅、破壞財富,(8)無常為第八。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaghāta: upaghāta(pu)
ဥပဃာတ(ပု)
«upa+ghā+ta»
[ဥပ+ဃာ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaghāta: upaghāta(pu)
ဥပဃာတ(ပု)
«upa+hana+ṇa»
[ဥပ+ဟန+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaghāta:[m.] jolting; sudden jerk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaghāta,[fr.upa + (g)han,cp.ghāta] hurting,injuring,injury M.III,237; S.II,218; IV,323 sq.; A.III,173; Th.1,583; Miln.274,307,347; DA.I,273.an° not hurting others,kindness Dh.185.(Page 140)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAGHĀTA:[m] --tana [nt] chạm phải,đụng vào,tổn hại,giết chết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaghāta:ဥပဃာတ(ပု)
[ဥပ+ဟန+ဏ]
(၁) သတ္ျဖတ္ျခင္း။ (၂) ညႇဉ္းဆဲႏွိပ္စက္ ဖ်က္စီးျခင္း။ (၃) ပ်က္စီး-ဆုတ္ယုတ္-ျခင္း။ (၄) စိတ္ဆင္းရဲျခင္း။ (တိ) (၅) ညႇဉ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာတရား၊ ညႇဉ္းဆဲႏွိပ္စက္ေၾကာင္းတရား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaghāta:ဥပဃာတ(ပု)
[ဥပ+ဃာ+တ]
နမ္း႐ႈအပ္ေသာ၊ သူ။ ဥပသိဃႋတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaghāta:ဥပ-ဃာတ (ပ) (ဥပ√ဟန္)
ဖ်က္ဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း။ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,