Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaga:a.[<upa-gam] 到(某地)的,達到的,已經驗(到)的,已(附)屬的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaga:a.[<upa-gam] 到る,達する,經驗せる,屬せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaga,【形】 (在【合】中) 去到,到達,進入,在,產生。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaga,【形】(在【合】中) 去到,到達,進入,在,產生。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaga: upaga(ti)
ဥပဂ(တိ)
«upa+gamu+kvi»
[ဥပ+ဂမု+ကြိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaga:[adj.] (in cpds.) going to; reaching; coming into; being at; producing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaga,(always as °ûpaga) (adj.) [upa + ga] -- 1.going to,getting to,reaching,in phrases kāy°,S.II,24; ākās’ānañc’āyatan° etc.Ps.I,84; kāy° S.II,24; brahmalok° Pv.II,1319; yathākamm° D.I,82.-- 2.coming into,experiencing,having,as vikappan° according to option Vin.IV,283; phal° bearing fruit,& pupph° having flowers,in flower PvA.275.‹-› 3.attached to,belonging to,being at J.I,51 (hatth°); VvA.12 (id.+ pādûpaga).-- 4.in phrase gayh° lit.“accessible to the grip”,acquisition of property,theft J.IV,219 (T.gayhûpaka); Miln.325; DhA.II,29; PvA.4.(Page 139)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAGA:[a] đi đến,đến nơi,đi vào trong,tại nơi,sản xuất,đem lại…
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaga:ဥပဂ(တိ)
[ဥပ+ဂမု+ကြိ]
ကပ္ေရာက္ေသာ၊ သူ။ ကူလူပဂ,ကာယူပဂ,ယထာကမၼဴပဂ-တို႕ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaga:ဥပ-ဂ (တိ) (ဥပ√ဂမ္+ကြိ)
ကပ္သည္။ ေရာက္သည္။ ေလ်ာ္သည္။
ျဗဟၼေလာကူပဂ၊ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ လားသည္။ ဖလူပဂ၊ အသီးသီးသည္။ ဂယွဴပဂ၊ ဥစၥာရျခင္း။ ခိုးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,