Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upadhāraṇa:n.[<upadhāreti] 容器,乳桶,乳器,確實保持.
パーリ語辞典 水野弘元著
upadhāraṇa:n.[<upadhāreti] 受け器,乳桶,乳器,確持.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upadhāraṇa,【中】容器,奶桶。 upadhāraṇā,【陰】 計算,考慮。(p72)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upadhāraṇa,【中】容器,奶桶。upadhāraṇā,【陰】計算,考慮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upadhāraṇa: upadhāraṇa(thī,na)
ဥပဓာရဏ(ထီ၊န)
«upa+dhara+yu»
[ဥပ+ဓရ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upadhāraṇa:[nt.] a receptacle; milk-pail.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPADHĀRAṆA:[nt] thùng,bình,vật chứa đựng,bình sữa --nā [f] sự chú ý,sự quan tâm,sự trù định
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upadhāraṇa:ဥပဓာရဏ(ထီ၊န)
[ဥပ+ဓရ+ယု]
(၁) (က) ေဆာင္ရြက္မွတ္သားရျခင္း၊ နာခံ မွတ္သား ရျခင္း။ (ခ) တည္ရာအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ျခင္း။ (၂) စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း။ (၃) ေစာင့္ႀကိဳး ဖြဲ႕ရာရစ္ရာဌာန၊ (အဘယာ၊ ဓာန္၊ သ်၊ ၁၃၈)။ ေဝဌက-ၾကည့္။ ေစာင္းႀကိဳးအေလ်ာ့အတင္း ခလုပ္၊ (သံ၊ျမန္၊၂။၂၉၅)။ ေစာင္းႀကိဳးရစ္ရာတုတ္တံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upadhāraṇa:ဥပ-ဓာရဏ (န)
ဆင္ျခင္ျခင္း။ တည္ရာ။ ခြက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,