Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upadhāna:n.[upa-dhā-ana] 枕,放置(的事)(表示該事的性質或狀態或情況),給與(的事)(例:給與訓練機會(的事)是很重要的).
パーリ語辞典 水野弘元著
upadhāna:n.[upa-dhā-ana] 枕,置くこと,與えること.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upadhāna,【中】 枕頭,【形】 引起,令人難忘的。(p72)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upadhāna,【中】枕頭,【形】引起,令人難忘的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upadhāna: upadhāna(na)
ဥပဓာန(န)
«upa+dhā+yu.upadhīyate sīsāsanaṃ karīyateti upadhānaṃ,yu.dhā,dhāraṇe.,ṭī.311.upa+ṭhā+yu.sīso upagantvā tiṭṭhati etthāti upadhānaṃ.pā,yo.321»
[ဥပ+ဓာ+ယု။ ဥပဓီယေတ သီသာသနံ ကရီယေတတိ ဥပဓာနံ၊ ယု။ ဓာ၊ ဓာရေဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၁။ ဥပ+ဌာ+ယု။ သီေသာ ဥပဂႏ႖ာ တိ႒တိ ဧတၳာတိ ဥပဓာနံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၃၂၁]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upadhāna:[nt.] a pillow.(adj.),causing; imposing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upadhāna,(adj.nt.) [fr.upa + dhā,cp.upadahati] “putting under”,i.e.(1) a pillow,cushion D.I,7; S.II,267 = Miln.366 (kaḷingar°); S.III,145; A.I,137,181; III,50,J.IV,201; V,506 (tamb° = ratt° C.); (2) imposing,giving,causing Dh.291 dukkh°).(Page 142)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPADHĀNA:[nt] cái gối [adj] sai bảo,bắt chịu,cưỡng bách
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upadhāna:ဥပဓာန(န)
[ဥပ+ဓာ+ယု။ ဥပဓီယေတ သီသာသနံ ကရီယေတတိ ဥပဓာနံ၊ ယု။ ဓာ၊ ဓာရေဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၁။ ဥပ+ဌာ+ယု။ သီေသာ ဥပဂႏ႖ာ တိ႒တိ ဧတၳာတိ ဥပဓာနံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၃၂၁]
(၁) မွီျခင္း,အုံးျခင္း။ (၂) ျဖစ္ေစျခင္း။ (၃) အုံး၊ (မွီျခင္း,ေခါင္းအုံး,ေျခအုံး စသည္)။ (၄) ေထာက္တိုင္၊ အခုအခံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upadhāna:ဥပ-ဓာန (တိ)
တည္ရာျဖစ္ေသာ။
ဒုကၡဳပဓာန၊ ဆင္းရဲ၏တည္ရာျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upadhāna:ဥပ-ဓာန (န) (ဥပ√ဓာ+ယု)
မွီအံုး။ ေခါင္းအံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,