Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaccheda:m.[<upa-chid] 斷壞,斷絶.upacchedaka a.斷絶的,中斷的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaccheda:m.[<upa-chid] 斷壞,斷絶.upacchedaka a.斷絶,中斷する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaccheda,【陽】 中止,破壞,中斷。 ~ka,【形】 破壞,停止。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaccheda,(upa全部+cheda斷),【陽】中止,破壞,中斷。upacchedaka,【形】破壞,停止。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaccheda: upaccheda(pu)
ဥပေစၧဒ(ပု)
«upa+chida+ṇa»
[ဥပ+ဆိဒ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaccheda:[m.] stoppage; destruction; breaking off.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaccheda,[fr.upa + chid] breaking or cutting off,destruction,stop page,interruption M.I,245,327 (pāṇ° murder); J.I,67; Miln.134 (paveṇ° break of tradition) PvA.82 (kulavaṁs°); DhA.I,152 (āhār °ṁ karoti to prevent fr.taking food); DA.I,136,159.(Page 140)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPACCHEDA:[m] sự ngưng hẳn,sự phá tan,sự bẻ gãy --daka [a] sự phá vỡ,sự ngưng hẳn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upaccheda:cắt đứt,dứt đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaccheda:ဥပေစၧဒ(ပု)
[ဥပ+ဆိဒ+ဏ]
(က) ျပတ္ျခင္း၊ ျပတ္စဲျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း။ (ခ) ျဖတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaccheda:ဥပ-ေစၧဒ (ပ) (ဥပ√ဆိဒ္+ဏ)
ျဖတ္ျခင္း။ ျပတ္စဲေစျခင္း။ ဖ်က္ဆီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,