Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upacaya:m.[<upa-ci] 積集,集積.
パーリ語辞典 水野弘元著
upacaya:m.[<upa-ci] 積集,集積.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upacaya,【陽】 積聚。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upacaya,【陽】積聚。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upacaya: upacaya(pu)
ဥပစယ(ပု)
«upa+ci+a»
[ဥပ+စိ+အ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
upacaya:is an Abh.term but already alluded to in the old sutta texts,e.g.M.149:' āyatiṃ pañcūpādānakkhandhā upacayaṃ gacchanti' ,or in D.2:' Ayaṃ kāyo ... odana-kummās' upacayo '.
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
upacaya,rūpassa:'growth of corporeality'; s.khandha I; App.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upacaya:[m.] accumulation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upacaya,[fr.upa + ci,cp.caya & ācaya] heaping up,gathering,accumulation,heap.As t.t.with ref.to kamma “conservation”,with ref.to body & form “integration”.(See discussion & defin.at Cpd.253; Dhs.trsl.195).‹-› D.I,76 (= odana = kummās’ûpacayo,see under kāya); Dhs.582,642 (rūpassa u.= āyatanānaṁ ācayo),864; Vbh.147,151 sq.; Kvu 520; Nett 113; Vism.449; DA.I,220; PvA.198 (but v.l.paccayassa preferable).(Page 140)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPACAYA:[m] sự tích trữ,chất đông lại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upacaya:sự tích tập
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upacaya:ဥပစယ(ပု)
[ဥပ+စိ+အ]
(၁) တိုးပြါးျခင္း၊ ပြါးစီးျခင္း၊ (ဥပစယ႐ုပ္)။ (၂) တိုးပြါးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ဩဒနကုမၼာသ)။ (၃) (က) တိုးပြါးေစအပ္ေသာ (ခႏၶာကိုယ္)။ (ခ) တိုးပြါးေသာ (ခႏၶာကိုယ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upacaya:ဥပ-စယ (ပ) (ဥပ√စိ+အ)
စုပံုျခင္း။ ပြားစီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,