Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaṭṭhita:a.[upaṭṭhāti 的 pp.,BSk.upasthita] 已被供(養)的,已被準備的,已現起的,已現前的.m.pl.nom.upaṭṭhitāse.-sati 念現前,念已現前的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaṭṭhita:a.[upaṭṭhāti の pp.,BSk.upasthita] 供えられたる,用意された,現起せる,現前せる.m.pl.nom.upaṭṭhitāse.-sati 念現前,念の現在前せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaṭṭhita,(upaṭṭhāti 的【過分】),已準備好,已到達,已出席,已服侍。(p72)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaṭṭhita,(upaṭṭhāti 的【過分】),已準備好,已到達,已出席,已服侍。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaṭṭhita: upaṭṭhita(ti)
ဥပ႒ိတ(တိ)
«upa+ṭhā+ta»
[ဥပ+ဌာ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaṭṭhita:[pp.of upaṭṭhāti] got ready; arrived; presented; served by.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaṭṭhita,[pp.of upaṭṭhahati or upatiṭṭhāti,cp.BSk.upasthita Divy 281,342] -- 1.furnished provided,served,got ready,honoured with Sn.295 (°asmiṁ yaññasmiṁ); J.V,173 (annena pānena); Pv.I,52 (= sajjita paṭiyatta PvA.25); II,98 (= payirupāsita PvA.116); PvA.132.‹-› 2.come,come about,appeared,arrived; present,existing Sn.130 (bhattakāle upaṭṭhite when mealtime has come),898; Dh.235; Miln.274; PvA.124 (dānakāle °e).‹-› 3.standing up (ready),keeping in readiness M.I,77; A.II,206; Sn.708 (= ṭhito C.); Pv.II,953 (ready for service,serving,waiting upon cp.PvA.135.

--sati with ready attention,one whose attention is fixed,concentrated Vin.I,63; D.III,252,282; S.IV,186; A.III,251; Pug.25.(Page 141)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAṬṬHITA:(pp của upaṭṭhāti) được xong,đã đến,hiện diện,đang được chăm sóc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upaṭṭhita:điều tốt,đứng lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaṭṭhita:ဥပ႒ိတ(တိ)
[ဥပ+ဌာ+တ]
(၁) (က) ျပဳစုလုပ္ေကြၽးေသာ၊ သူ။ (ခ) ကပ္၍-အနီး၌- တည္ေနေသာ (သဒၵတၳ။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ အဓိပၸါယတၳ)၊ သူ။ (ဂ) ျဖစ္ေပၚလာေသာ၊ ထင္ေပၚလာေသာ။ (ဃ) ေရာက္လာေသာ၊ သူ။ (၂) ျပဳစုလုပ္ေကြၽးအပ္ေသာ၊ သူ။ (၂) ကပ္ေရာက္တည္ေနရာျဖစ္ေသာ၊ (၁) (က) ျပဳစုလုပ္ေကြၽးေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaṭṭhita:ဥပ-႒ိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥပ√႒ာ+တ)
အနီး၌ တည္သည္။ ကပ္၍ တည္သည္။ ထင္လာသည္။
ဘတၱကာေလ ဥပ႒ိေတ၊ ဆြမ္းစားခ်ိန္သည္ ေရာက္လတ္ေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,