Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
upaṭṭhapetvā: 已經建立、【upaṭṭhahati:近立的〔動名〕〔使役〕】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaṭṭhapetvā: upaṭṭhapetvā(kri,vi)
ဥပ႒ေပတြာ(ႀကိ၊ဝိ)
«upa+ṭhā+ṇāpe+tvā»
[ဥပ+ဌာ+ဏာေပ+တြာ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upaṭṭhapetvā:an lập
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaṭṭhapetvā:ဥပ႒ေပတြာ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဥပ+ဌာ+ဏာေပ+တြာ]
ေရွး႐ႈတည္ေစ၍၊ ထား၍၊ ေရွး႐ႈျဖစ္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,