Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaṭṭhapeti,(upa + ṭhā + e),提供,獲得,頒布,使出席,使等候。 upaṭṭhapesi,【過】。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaṭṭhapeti,(upaṭṭhahati的【使】),令伺候,使提供,使獲得,使頒布,使出席。upaṭṭhapesi,【過】。【不】upaṭṭhāpetuṁ,【獨】upaṭṭhāpetvā。upaṭṭhāpessanti,【3.復.未】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaṭṭhapeti: upaṭṭhapeti(kā,kri)
ဥပ႒ေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
«upa+ṭhā+ṇāpe+ti.upa+thapa+ṇe+ti.dhātvattha.paṭṭha-petīti nānāppakārena ṭhapesi.maṇimañjū,2.365»
[ဥပ+ဌာ+ဏာေပ+တိ။ ဥပ+ထပ+ေဏ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ပ႒-ေပတီတိ နာနာပၸကာေရန ဌေပသိ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။ ၃၆၅]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaṭṭhapeti:[upa + ṭhā + e] provides; procures; puts forth; causes to be present or waits one.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaṭṭhapeti,& °ṭṭhāpeti [Caus.II.of upaṭṭhahati] 1.to provide,procure,get ready,put forth,give Vin.II,210; D.II,19; M.I,429; J.I,266; IV,2; V,218; Pug.59,68; Miln.15,257,366 (pānīyaṁ paribhojanīyaṁ),397; DA.I,270; Sdhp.356.-- 2.to cause to be present Vin.I,45; S.I,170; Pv IV.170.-- 3.to cause to be waited on or to be nursed A.V,72 (gilānaṁ upaṭṭhātuṁ vā upaṭṭhāpetuṁ vā).-- 4.to keep (a servant) for hire Vin.II,267.‹-› 5.to ordain Vin.I,62,83.(Page 141)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAṬṬHAPETI:(upa+thā+e) cung cấp,kiếm tìm,thâu được,xuất bản,buộc phải có mặt,chờ đợi [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaṭṭhapeti:ဥပ႒ေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဥပ+ဌာ+ဏာေပ+တိ။ ဥပ+ထပ+ေဏ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ပ႒-ေပတီတိ နာနာပၸကာေရန ဌေပသိ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။ ၃၆၅]
(က) ထား၏၊ အနီး၌တည္ ရွိေစ၏၊ ျဖစ္ေစ၏၊ ေရွ႕႐ႈျဖစ္ေစ၏၊ လုပ္ေကြၽးျပဳျပဳစုေစ၏။ (ခ) လုပ္ေကြးျပဳစု၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaṭṭhapeti:ဥပ-႒ေပတိ (ကာ) (ဥပ√ဌာ+ဏာေပ)
အနီး၌ ရပ္ေစ၏။ လုပ္ေကၽြးေစ၏။ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ေရွး႐ႈထင္ေစ၏။
ဥပ႒ေပေႏၲာ၊ ဆင္ျခင္လ်က္။ ပရိမုခံ သတႎ ဥပ႒ေပတြာ၊ သတိကို ေရွး႐ႈထင္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,