Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaṭṭhāna:n.[upa-sthā-ana] 奉獻,伺候,隨侍,看病,現起.-sāIā 侍者堂,講堂,集會所.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaṭṭhāna:n.[upa-sthā-ana] 奉仕,給仕,隨侍,看病,現起.-sālā 侍者堂,講堂,集会所.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaṭṭhāna,【中】 等候,照顧,服務,理解。 ~sālā,【陰】出席的廳堂,集會廳。(p72)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaṭṭhāna,【中】侍候,照顧,理解。upaṭṭhānasālā,【陰】出席的廳堂,集會廳。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaṭṭhāna,﹐【中】現起,隨侍。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaṭṭhāna: upaṭṭhāna(na)
ဥပ႒ာန(န)
«upa+ṭhā+yu»
[ဥပ+ဌာ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaṭṭhāna:[nt.] waiting on; looking after; service; understanding.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaṭṭhāna,(nt.) [fr.upa + sthā] -- 1.attendance,waiting on,looking after,service,care,ministering A.I,151,225; Sn.138; J.I,226,237,291; II,101; IV,138; VI,351.Ps.I,107; II,7 sq.,28,230; PvA.104,145 (paccekabuddhassa),176; VvA.75 (ther°); Sdhp.560.-- 2.worship,(divine) service D.III,188 sq.(°ṁ gacchati); PvA.122.Buddh° attendance on a Buddha PvA.93; ThA.18.‹-› 3.a state room J.III,257.

--sambhāra means of catering,provisions PvA.20.--sālā hall for attendance,assembly room,chapel [cp.BSk.upasthāna-śālā Divy 207] Vin.I,49,139; II,153,208; III,70 (at Vesālī); IV,15,42; D.II,119 (at Vesālī); S.II,280; V,321; A.II,51,197; III,298; DhA.I,37,38; III,413.(Page 141)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAṬṬHĀNA:[nt] đang trông chờ,đang săn sóc,đang phụng sự,đang hiểu biết --sālā [f] phòng hội họp,hội trường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaṭṭhāna:ဥပ႒ာန(န)
[ဥပ+ဌာ+ယု]
(၁) (က) ထင္ျခင္း၊ ထင္ေပၚလာျခင္း၊ ကပ္၍တည္ျခင္း၊ မစြန္႔ျခင္း၊ ကပ္၍တည္တတ္ေသာတရား (သတိ)။ (ခ) ျပဳစု-လုပ္ေကြၽး၏- ေစာင့္ေရွာက္-ဆည္းကပ္ ခစားျခင္း။ (ဂ) ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။ (ဃ) ကပ္၍ တည္ရာျဖစ္ေသာ၊ ထင္ေပၚလာေသာ။ (င) အနီး-စည္းေဝးညီမႈရာ-ခစာရာ-ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaṭṭhāna:ဥပ-႒ာန (န) (ဥပ√ဌာ+ယု)
ကပ္၍ တည္ျခင္း။ ဆည္းကပ္ျခင္း။ လုပ္ေကၽြးျခင္း။ ခစားျခင္း။ ခယျခင္း။ ထင္လာျခင္း။ နိမိတ္ထင္ျခင္း။ အာ႐ံု၌ ထင္ျခင္း။ ညီမူရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,