Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaṭṭhāka:m.[upaṭṭhā-ka,BSk.upasthāka] 奉獻者,伺候者,隨侍,看護者.-kula 外護的家,信施家.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaṭṭhāka:m.[upaṭṭhā-ka,BSk.upasthāka] 奉仕者,給仕者,隨侍,看護者.-kula 外護の家,信施家.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upaṭṭhāka:m.[<upa-sthā.BSk.upasthāka] 奉仕者,給仕者,隨侍,看護者.-kula 外護の家,信施家
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaṭṭhāka,【陽】 仆人,護士,從者。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaṭṭhāka,【陽】仆人,護士,侍者。世尊成道後二十年間的侍者曾經有:Nāgasamālo那伽娑摩羅(見Ud.8-7、Thag.no.186.vv.267~270),Nāgito那祇多(A.5.30.、A.6.42.、A.8.86.、《雜阿含1250經》、Thag.no.86.v.86.),Upavāṇo優波摩那(見S.7.13.= 《雜阿含1181經》、S.12.26.、S.35.70.= 《雜阿含252經》、S.46.8.= 《雜阿含719經》、Thag.no.153.vv.185~186.等),Sunakkhatto須那迦陀(善宿)(見D.24.波梨經等),Cundo純陀(、??Thag.no.131.vv.141-142.),Nando難陀(、Thag.no.139.vv.157-158.),Sāgato娑竭陀(A.1.14./I,25.說他是火界善巧者Tejodhātukusalānaṁ),Meghiyo(梵Mihira)彌醯(見Ud.4-1、Thag.no.66.v.66.) (JA.v.456./IV,95.)。JA.v.456./IV,95.︰“1Sace me bhante,Bhagavā attanā laddhacīvaraṁ na dassati,2piṇḍapātaṁ na dassati,3Ekagandhakuṭiyaṁ vasituṁ na dassati,4maṁ gahetvā nimantanaṁ na gamissati,5sace pana Bhagavā mayā gahitaṁ nimantanaṁ gamissati,6sace ahaṁ tiroraṭṭhā tirojanapadā Bhagavantaṁ daṭṭhuṁ āgataṁ parisaṁ āgatakkhaṇeyeva dassetuṁ,(JA.IV,96.) 7labhissāmi yadā me kaṅkhā uppajjati,tasmiṁ khaṇeyeva Bhagavantaṁ upasaṅkamituṁ labhissāmi,8sace yaṁ Bhagavā mama parammukhā dhammaṁ katheti,taṁ āgantvā mayhaṁ kathessati,evāhaṁ Bhagavantaṁ upaṭṭhahissāmī”ti ime cattāro paṭikkhepe catasso ca āyācanāti aṭṭha vare yāci,Bhagavāpissa adāsi.((1)我不接受世尊的衣。(2)不接受(世尊的)缽食。(3)不(與世尊)同住香室。(4)世尊接受邀請供養,我不陪同。(5)如果有邀請供養,將邀請轉給世尊。(6)如果有遠客,有權引導來客見世尊。(7)如果我有任何疑惑,有權在那時往詣世尊(厘清它們)。(8)當我不在場,世尊所說的法,他有權私下請世尊為他重說一遍。如蒙應允,我願意侍侯世尊。」四個拒絕、四個懇求,共請求八個恩惠,世尊都允諾了。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaṭṭhāka: upaṭṭhāka(ti)
ဥပ႒ာက(တိ)
«upa+ṭhā+ṇvu»
[ဥပ+ဌာ+ဏြဳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaṭṭhāka:[m.] a servitor; a nurse; a follower.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaṭṭhāka,[fr.upa + sthā,cp.BSk.upasthāka M Vastu I.251,and upasthāyaka Divy 426; Av.Ś.I.214; II,85,112.] a servitor,personal attendant,servant,“famulus”.Ānanda was the last u.of Gotama Buddha (see D.I,206; Th.1,1041 f.; ThA.in Brethren Loc.cit.; Vin.I,179 (Sāgato u.),194; II,186; III,66; IV,47; D.I,150 (Nāgita); S.III,113; A.I,121; III,31,189; J I 15,100 (a merchant’s); II,416; Pug.28; DhA.II,93; VvA.149; PvA.211.-- agg° main follower,chief attendant D.II,6; gilān° an attendant in sickness,nurse Vin.I,303; A.I,26; saṅgh° one who looks after the community of Bhikkhus Vin.I,216; A.I,26; III,39.-- dupaṭṭhāka & supaṭṭhāka a bad (& good) attendant Vin.I,302.

--kula a family entertaining (or ministering to) a thera or a bhikkhu,a family devoted to the service of (Gen.) Vin.I,83 (Sāriputtassa),213; III,62,66,67; IV,283,286; VvA.120.(Page 141)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAṬṬHĀKA:[m] người phục dịch,người chăm nom săn sóc,người tùy tùng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upaṭṭhāka:người khám hộ,người chăm sóc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaṭṭhāka:ဥပ႒ာက(တိ)
[ဥပ+ဌာ+ဏြဳ]
ျပဳစုလုပ္ေကြၽးေသာ၊ ဆည္းကပ္ခစားေသာ၊ သူ။ (အလုပ္ေကြၽး)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaṭṭhāka:ဥပ-႒ာက (တိ)
အလုပ္အေကၽြးျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaṭṭhāka:ဥပ-႒ာက (ပ) (ဥပ√ဌာ+က)
အလုပ္အေကၽြး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,