Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upaññāta:a.[upajānāti 的 pp.] 已識知的,已發現的,已找出的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upaññāta:a.[upajānāti の pp.] 識知せる,見出せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upaññāta,(upajānāti 的【過分】),已發現,已學,已知。(p71)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upaññāta,(upajānāti 的【過分】),已發現,已學,已知。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upaññāta: upaññāta(ti)
ဥပညာတ(တိ)
«upa+ñāta»
[ဥပ+ဉာတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upaññāta:[pp.of upajānāti] found out; learnt; known.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upaññāta,[pp.of upajānāti] found out,learnt,known Vin.I,40; J.V,325,368; A.I,61.(Page 141)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPAÑÑĀTA:[pp] của upajānāti tìm ra,đựơc biết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upaññāta:ဥပညာတ(တိ)
[ဥပ+ဉာတ]
(က) ကပ္ေရာက္၍ သိအပ္ေသာ၊ သိလည္းသိအပ္,ကပ္လည္းကပ္ေရာက္အပ္ေသာ (မဂၢ)။အက်ယ္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upaññāta:ဥပ-ညာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥပ√ဉာ+တ)
ကပ္၍ သိအပ္သည္။ ဆ၍ သိအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,