Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upāyāsa:m.[upa-āyāsa,BSk.〃] 惱,愁,絶望,悶.
パーリ語辞典 水野弘元著
upāyāsa:m.[upa-āyāsa,BSk.〃] 惱,愁,絶望,悶.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upāyāsa,【陽】 苦難,傷心事。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upāyāsa,(upa + āyāsa,cp.BSk.upāyāsa),【陽】惱,悶,傷心事((a kind of) trouble,turbulence,tribulation,unrest,disturbance,unsettled condition)。D.22./II,306.︰“Katamo ca,bhikkhave,upāyāso? Yo kho,bhikkhave,aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa āyāso upāyāso āyāsitattaṁ upāyāsitattaṁ,ayaṁ vuccati,bhikkhave,upāyāso.(復次,諸比丘!什麼是‘惱’呢?諸比丘!凡是有俱若幹不幸,被苦法所惱,愁、悶、氣餒、沮喪,諸比丘!這稱為‘惱’。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
upāyāsa: 惱、磨難、不安、苦惱
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upāyāsa: upāyāsa(pu)
ဥပါယာသ(ပု)
«upa+ā+yasa+ṇa.upā-yāseti upatāpetīti upāyāso.saṃ,ṭī,2.2va9»
[ဥပ+အာ+ယသ+ဏ။ ဥပါ-ယာေသတိ ဥပတာေပတီတိ ဥပါယာေသာ။ သံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂ဝ၉]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upāyāsa:[m.] tribulation; grief.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upāyāsa,[upa + āyāsa,cp.BSk.upāyāsa Divy 210,314.] (a kind of) trouble,turbulence,tribulation,unrest,disturbance,unsettled condition M.I,8,144,363; III,237; A.I,144,177,203 (sa°); II,123,203; III,3,97,429; Sn.542; It.89 = A.I,147 = M.I,460; J.II,277 (°bahula); IV 22 (id.); Pug.30,36; Vbh.247; Nett 29; Miln.69; Vism.504 (def.); DA.I,121.-- anupāyāsa peacefulness,composure,serenity,sincerity D.III,159; A.III,429; Ps.I 11 sq.(Page 150)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPĀYĀSA:[m] sự buồn rầu,đau khổ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upāyāsa:ai,ai oán,sự não nùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upāyāsa:ဥပါယာသ(ပု)
[ဥပ+အာ+ယသ+ဏ။ ဥပါ-ယာေသတိ ဥပတာေပတီတိ ဥပါယာေသာ။ သံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂ဝ၉]
လြန္ကဲေသာ-အားႀကီးေသာ-ျပင္းစြာ-လြန္စြာ-ပင္ပန္းျခင္း၊ စိတ္၏ ပင္ပန္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upāyāsa:ဥပါယာသ (ပ) (ဥပ+အာ√ယသ္+ဏ)
ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း။ လြန္စြာ ပူပန္ျခင္း။ အားႀကီးေသာ စိတ္၏ပင္ပန္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,