Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upāsikā:f.優婆夷,信女.
パーリ語辞典 水野弘元著
upāsikā:f.優婆夷,信女.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
upāsikā:近事女,優婆夷。參見:upāsaka,近事男,巴利語的直譯,即親近奉侍三寶的男子。又作凈信男、清信士、居士;為已皈依佛、法、僧的在家男子。古音譯作優婆塞、鄔波索迦、伊蒲塞等。
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
upāsikā:近事女, 優婆夷,鄔波斯迦
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upāsikā,【陰】 優婆夷,女在家信徒。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upāsikā,【陰】優婆夷,女在家信徒。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Upāsikā:優婆夷;信女
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upāsikā: upāsikā(thī)
ဥပါသိကာ(ထီ)
«upa+āsa+ṇvu+ā»
[ဥပ+အာသ+ဏြဳ+အာ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
upāsikā:'female adherent'; s.upāsaka
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upāsikā:[f.] a female devotee.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upāsikā,see upāsaka; cp.payir°.(Page 150)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
upāsikā:see upāsako
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPĀSIKĀ:[f] cận sự nữ,tín nữ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
upāsikā:ưu bà di,tín nữ,nữ cư sĩ trong phật giáo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upāsikā:cận sự nữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upāsikā:ဥပါသိကာ(ထီ)
[ဥပ+အာသ+ဏြဳ+အာ]
ရတနာသုံးပါးကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္တတ္ေသာ၊ သူမ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upāsikā:ဥပါသိကာ (ဣ)
သီတင္းသည္မ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,