Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upāsana:n.[upa-ās-ana] ① 奉獻,尊敬.② 弓射,弓術.katūpāsana 弓術善巧(的事,cf.upadhāna).③ 訓練.-sālā 道場.
パーリ語辞典 水野弘元著
upāsana:n.[upa-ās-ana] ① 奉仕,尊敬.② 弓射,弓術.katūpāsana 弓術に巧みなこと.③ 訓練.-sālā 道場.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upāsana,【中】 服務,伺候,箭術,(技術的)訓練。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upāsana,【中】服務,伺候,箭術,(技術的)訓練。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upāsana: upāsana(na)
ဥပါသန(န)
«upa+āsa+yu»
[ဥပ+အာသ+ယု]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upāsana: upāsana(na)
ဥပါသန(န)
«upa+asa+yu.,ṭī.39va»
[ဥပ+အသ+ယု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၉ဝ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upāsana:[nt.] service; attendance; archery; training (of some art).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upāsana,2 (nt.) [fr.upāsati] -- 1.archery J.VI,448; usually in phrase katûpāsana skilled in archery M.I,82; S.II,266; A.II,48; J.IV,211; Mhvs 24,1.-- Miln.232 (°ṁ sikkhitvā).-- 2.practice Miln.419.-- 3.in °sālā gymnasium,training ground Miln.352.(Page 150)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upāsana,1 (nt.) [fr.upāsati] attendance,service,honour S.I,46 (samaṇ°); Th.1,239; Miln.115.Cp.payir°.(Page 150)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPĀSANA:[nt] phụng sự,thuật bắn cung,sự huấn luyện (về nghệ thuật giúp đỡ)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upāsana:ဥပါသန(န)
[ဥပ+အသ+ယု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၉ဝ]
ေလးအတတ္ကို သင္ယူေလ့က်င့္ျခင္း။ (ေတာင္ ေပါက္၊ သ်)။ ျမားပစ္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ (ဓာန္၊ သ်၊ သစ္)။ ျမားပစ္အတတ္ (ဥပစာ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upāsana:ဥပါသန(န)
[ဥပ+အာသ+ယု]
(၁) မွီဝဲ-ဆည္းကပ္-ခ်ဉ္းကပ္-ျခင္း။ (တိ) (၂) မွီဝဲဆည္းကပ္-အပ္ေသာ။ (၃) မွီဝဲ-ဆည္းကပ္ရာျဖစ္ေသာ (ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upāsana:ဥပါသန (န) (ဥပ√အသ္+ယု)
ေလးပစ္ျခင္း။ ေလးအတတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upāsana:ဥပါသန (န) (ဥပ√အာသ္+ယု)
ဆည္းကပ္ျခင္း။ ဆည္းကပ္လုပ္ေကၽြးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,