Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upāsaka:m.[cf.upāsati] 優婆塞,信士,信男.pl.nom.upāsakāse.
パーリ語辞典 水野弘元著
upāsaka:m.[cf.upāsati] 優婆塞,信士,信男.pl.nom.upāsakāse.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
upāsaka:近事男。巴利語的直譯,即親近奉侍三寶的男子。又作凈信男、清信士、居士;為已皈依佛、法、僧的在家男子。古音譯作優婆塞、鄔波索迦、伊蒲塞等。女子則稱為近事女(upāsikā,優婆夷)。
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
upāsaka:近事男, 優婆塞,鄔波索迦
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upāsaka,【陽】 優婆塞,在家信徒,來接近的人。 ~tta,【中】 信徒的狀態。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upāsaka,(‹upa近 + ās坐,cp.upāsati),【陽】優婆塞(音譯),伊蒲塞(古音譯),在家信徒(a devout or faithful layman,a lay devotee),來接近的人。upāsakatta,【中】信徒的本色。《舍利弗阿毘曇論》:「法輪既轉,便有聖眾,即說三語,口受三教:歸依佛,歸依法,歸依僧。受此三語已,即名優婆塞。」(卷第六,T28.573.3) Esā…tulā etam pamāṇaṁ mama sāvakānaṁ upāsakānaṁ(此是我諸聲聞優婆塞之量秤、尺度。)A.5.177.:Ko ājīvoti pañca micchāvaṇijjā pahāya dhammena samena jīvitakappanaṁ. Vuttañhetaṁ-- “pañcimā,bhikkhave,vaṇijjā upāsakena akaraṇīyā.Katamā pañca? Satthavaṇijjā,sattavaṇijjā,maṁsavaṇijjā,majjavaṇijjā,visavaṇijjā.Imā kho,bhikkhave,pañca vaṇijjā upāsakena akaraṇīyā”ti.(什麼是他的活命︰舍斷五種邪貿易,以法公正地維持生命。曾這麼說:『諸比丘!在家信徒不可從事這五種買賣。是哪五種?買賣武器、買賣有情、買賣肉、買賣酒類、買賣毒品。諸比丘!在家信徒不可從事這五種買賣。』) AA.2.2./II,114.:Kā vipattīti yā tasseva sīlassa ca ājīvassa ca vipatti,ayamassa vipatti.Api ca yāya esa caṇḍālo ceva hoti,malañca patikuṭṭho ca,sāpissa vipattīti veditabbā. Te ca atthato assaddhiyādayo pañca dhammā honti. Yathāha-- “pañcahi,bhikkhave,dhammehi samannāgato upāsako upāsakacaṇḍālo ca hoti,upāsakamalañca,upāsakapatikuṭṭho ca. Katamehi pañcahi? Assaddho hoti,dussīlo hoti,kotūhalamaṅgaliko hoti,maṅgalaṁ pacceti,no kammaṁ,ito ca bahiddhā dakkhiṇeyyaṁ pariyesati,tattha ca pubbakāraṁ karotī”ti (A.5.175./III,206.).(什麼是他(優婆塞)的失壞?他的戒和活命失壞是他的失壞。再者,當知使他成為賤民〈旃陀羅Candala〉、垢穢及卑劣的也是他的失壞。從義上,即他們沒有信等五法。如說:『諸比丘!具足五法的在家信徒成為賤民的在家信徒、垢穢的在家信徒和卑劣的在家信徒。是哪五種?沒有信;惡戒;迷信徴兆;相信祥瑞,而不是業;以及從此(佛教)之外尋求應施者,並先為該處服務。』
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Upāsaka:優婆薩;信士;信男
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upāsaka: upāsaka(ti)
ဥပါသက(တိ)
«upa+āsa+ṇvu.thī-nitea upāsikā»
[ဥပ+အာသ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဥပါသိကာ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
upāsaka:lit.'sitting close by',i.e.a 'lay adherent',is any lay follower who is filled with faith and has taken refuge in the Buddha,his doctrine and his community of noble disciples (A.VIII,25).His virtue is regarded as pure if he observes the 5 Precepts (pañca-sīla; s.sikkhāpada).He should avoid the following wrong ways of livelihood:trading in arms,in living beings,meat,alcohol and poison (A.V,177).See also A.VIII,75.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upāsaka:[m.] a lay devotee; one who comes near.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upāsaka,[fr.upa + ās,cp.upāsati] a devout or faithful layman,a lay devotee Vin.I,4,16 (tevāciko u.),37,139,195 sq.; II,125; III,6,92; IV,14,109; D.I,85; II,105,113; III,134,148,153,168,172 sq.,264; M.I,29,467,490; S.V,395,410; A.I,56 sq.; II,132 (°parisā); III 206 (°caṇḍāla,°ratana); IV,220 sq.(kittāvatā hoti); Sn.376,384; J.I,83; Pv I 104; Vbh.248 (°sikkhā); DA.I,234; PvA.36,38,54,61,207.-- f.upāsikā Vin.I,18,141,216; III,39; IV,21,79; D.III,124,148,172,264; M.I,29,467,491; S.II,235 sq.; A.I,88; II,132; V,287 sq.; Miln.383; PvA.151,160.(Page 150)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPĀSAKA:[m] cận sự nam,thiện nam
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
upāsaka:ưu bà tắc,thiện nam,nam cư sĩ trong phật giáo thiện nam đầu tiên trong phật giáo quy y tam bảo là thân phụ của trưởng lão yasa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upāsaka:cận sự nam
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upāsaka:ဥပါသက(တိ)
[ဥပ+အာသ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဥပါသိကာ]
ရတနာသုံးပါးကို ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္တတ္ေသာ၊ သူ။ ဥပါသကာ။ (ဥပါသကႏွင့္ ကပၸိယကာရကသည္ ပရိယာယ္ျဖစ္သည္)။။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upāsaka:ဥပါသက (ပ) (ဥပ√အာသ္+အက)
ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ေသာ သူ။ သီတင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,