Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upāgata:a.[upāgacchati 的 pp.] 已靠近的,已到達的.
パーリ語辞典 水野弘元著
upāgata:a.[upāgacchati の pp.] 近づける,到達せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upāgata,(upāgacchati 的【過分】),已到達,已達到。(p76)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upāgata,(upāgacchati 的【過分】),已到達,已達到。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upāgata: upāgata(ti)
ဥပါဂတ(တိ)
«upa+ā+gamu+ta»
[ဥပ+အာ+ဂမု+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upāgata:[pp.of upāgacchati] reached or attained.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upāgata,[pp.of upāgacchati] come to,having reached or attained Sn.1016; PvA.117 (yakkhattaṁ); Sdhp.280.(Page 148)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPĀGATA:(pp của upāgacchati) đã đến,đã đắc được
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upāgata:dự đáo,đi vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upāgata:ဥပါဂတ(တိ)
[ဥပ+အာ+ဂမု+တ]
(၁) ကပ္ေရာက္ေသာ၊ သူ။ (၂) ျပည့္စုံေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upāgata:ဥပါဂတ (တိ) (ဥပ+အာဂတ)
ကပ္ေရာက္သည္။ ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,