Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
upādinna,upādiṇṇa a.[upādiyati の pp.] 已取の,執受された. -upādāniya已取順取. -upādāniyattika已取順取三法. -tika已取三法. -tika-kusalattika已取三法善三法. -tika-saraṇaduka已取三法有諍二法. -tika-hetuduka已取三法因二法. -duka-kusalattika已取二法善三法. -rūpa已取色,執受色
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upādinna,(Upādiyati的【過分】)已抓住,已執取(者)( grasped at,laid hold of; or “the issue of grasping”)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upādinna: upādinna(na)
ဥပါဒိႏၷ(န)
«upa+ā+dā+ta»
[ဥပ+အာ+ဒါ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upādinna:[pp.of upādiyati] grasped.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPĀDINNA:[pp] của upādiyati
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upādinna:bị thủ,thành do thủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upādinna:ဥပါဒိႏၷ(န)
[ဥပ+အာ+ဒါ+တ]
(၁) တဏွာဒိ႒ိတို႔သည္-ျမဲစြာယူအပ္-စြဲလမ္းအပ္-မွားယြင္းစြာ သုံးသပ္အပ္-ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ၌ တည္ေသာ႐ုပ္၊ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ လက္ေျခ စေသာ႐ုပ္၊ ဥပါဒိႏၷ႐ုပ္။ (၂) အာ႐ုံျပဳ သည္၏ အစြမ္းအားျဖင့္- အာ႐ုံျပဳေသာ အားျဖင့္-တဏွာဒိ႒ိတို႔သည္ ကပ္အပ္ေသာ ကံသည္ အက်ိဳး၏အျဖစ္ျဖင့္ ယူအပ္ေသာ ကံသည္ အက်ိဳး၏ အျဖစ္ျဖင့္ ယူအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upādinna:ဥပါဒိႏၷ (န)
ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upādinna:ဥပါဒိႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဥပ+အာ√ဒါ+န)
ယူအပ္သည္။ စြဲလမ္းအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,