Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upādāya:adv.[upādiyati 的 ger.] =upādā (連結上下語句) 取~,執取~.
パーリ語辞典 水野弘元著
upādāya:adv.[upādiyati の ger.] =upādā 取って,執取して.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upādāya,(upādāti 的【獨】),抓住,比較,關於。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upādāya,(upādāti 的【獨】),1.抓住(“taking it up”)。2.比較,關於(compared with,alongside of,with reference to,according to)。upādāyarūpa﹐所造色,是源自或依靠四大元素產生的色法。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upādāya: upādāya(kri,vi)
ဥပါဒါယ(ႀကိ၊ဝိ)
«upa+ā+dā+tvā»
[ဥပ+အာ+ဒါ+တြာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upādāya: upādāya(ti)
ဥပါဒါယ(တိ)
«upa+ā+dā+ṇa»
[ဥပ+အာ+ဒါ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upādāya:[abs.of upādāti] having grasped; compared with; with reference to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upādāya,(adv.) [ger.of upādiyati] -- 1.(as prep.with Acc.) lit.“taking it up” (as such & such),i.e.(a) out of,as,for; in phrase anukampaṁ upādāya out of pity or mercy D.I,204; PvA.61,141,164.-- (b) compared with,alongside of,with reference to,according to D.I,205 (kālañ ca samayañ ca Acc.to time & convenience); DhA.I,391; VvA.65 (paṁsucuṇṇaṁ); PvA.268 (manussalokaṁ).The same use of upādāya is found in BSk.,e.g.at Divy 25,359,413; Av.Ś I.255.-- 2.(ic same meaning & application as upādā,i.e.in neg.form first & then in positivé abstraction from the latter) as philosophical term “hanging on to”,i.e.derived,secondary (with rūpa) Vbh.12,67 etc.; Nd1 266.Usually as anupādāya “not clinging to”,without any (further) clinging (to rebirth),emancipated,unconditioned,free [cp.BSk.paritt-anupādāya free from the world Divy 655],freq.in phrase a.nibbuta completely emancipated S.II,279; A.I,162; IV,290; besides in foll.pass.:Vin.I,14 (a.cittaṁ vimuccati) 182 (id.); S.II,187 sq.; IV,20,107; V,317; Dh.89 = S.V,24 (ādānapaṭi-nisagge a.ye ratā); Dh.414; Sn.363; It.94 (+ aparitassato).(Page 149)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPĀDĀYA:([abs] của upādāti) đáng bám níu,so sánh với,có liên quan đến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upādāya:y cứ,nương theo,dựa vào,so sánh với
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upādāya:ဥပါဒါယ(တိ)
[ဥပ+အာ+ဒါ+ဏ]
(၁) မွီတတ္ေသာ။ (၂) မွီရာျဖစ္ေသာ။ ဥပါဒါယေဟတု-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upādāya:ဥပါဒါယ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဥပ+အာ+ဒါ+တြာ]
(က) ပညာျဖင့္ယူ၍၊ ယူ၍၊ စူးစမ္းဆင္ျခင္၍၊ ေထာက္ဆ၍။ (ခ) စြဲမွီ၍၊ အေၾကာင္းျပဳ၍။ (ဂ) အစျပဳ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upādāya:ဥပါဒါယ (အ-ကိတ္) (ဥပ+အာ√ဒါ+ယ)
စြဲ၍။ ေထာက္၍။ အေၾကာင္းျပဳ၍။
အႏုပါဒါယ၊ တဏွာဒိ႒ိအားျဖင့္ မစြဲလမ္းမူ၍။ ေဒါဝါရိေက ဥပါဒါယ သေဗၺဝ သႏၷိပတိတြာ၊ တံခါးေစာင့္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလံုးစံုေသာ သူတို႔သည္လွ်င္ စည္းေဝးကုန္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,