Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
upādānakkhandha: 對蘊的執取(取蘊)
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Upādānakkhandha:五取蘊,成為執著對象的五種(名色)法。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upādānakkhandha: upādānakkhandha(pu)
ဥပါဒါနကၡႏၶ(ပု)
«upādāna+gocara+khandha.upādāna+ārammaṇabhūta+khandha.upādāna+paccaya-bhūta+khandha.upādāna+upādātabba+khandha.upādāna+sambhūta+khandha.upādāna+vidheyya+khandha.upādāna+pabhava+khandha.upādāna+janaka+khandha.upādāna+pabhava+khandha.upādāna+janaka+khandha.upādāna+janita+khandha»
[ဥပါဒါန+ေဂါစရ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+အာရမၼဏဘူတ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ပစၥယ-ဘူတ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဥပါဒါတဗၺ+ခႏၶ။ဥပါဒါန+သမ႓ဴတ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဝိေဓယ်+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ပဘဝ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဇနက+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ပဘဝ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဇနက+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဇနိတ+ခႏၶ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upādānakkhandha:[m.] the factors of clinging to existence.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upādānakkhandha:thủ uẩn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upādānakkhandha:ဥပါဒါနကၡႏၶ(ပု)
[ဥပါဒါန+ေဂါစရ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+အာရမၼဏဘူတ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ပစၥယ-ဘူတ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဥပါဒါတဗၺ+ခႏၶ။ဥပါဒါန+သမ႓ဴတ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဝိေဓယ်+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ပဘဝ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဇနက+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ပဘဝ+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဇနက+ခႏၶ။ ဥပါဒါန+ဇနိတ+ခႏၶ]
ဥပါဒါန္တရားတို႔၏-အာ႐ုံ-အေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ-ခႏၶာ၊ ဥပါဒါန္တရားတို႔သည္ အာ႐ုံျပဳျခင္းစသည္တို႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္-ကပ္၍ ယူအပ္-စြဲလမ္းအပ္-ေသာခႏၶာ၊ ဥပါဒါန္တရားတို႔သည္ ျပဳျပင္စီရင္အပ္ေသာ ခႏၶာ၊ ဥပါဒါန္တရားတို႔လွ်င္ အမြန္အစရွိေသာ ခႏၶာ၊ ဥပါဒါန္တရားတို႔သည္ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ခႏၶာ၊ ဥပါဒါန္တရားတို႔ကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ-ခႏၶာ-တရားအစု၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upādānakkhandha:ဥပါဒါန-ကၡႏၶ (ပ)
ဘဝတဏွာ၌ စြဲလမ္းျခင္း၏အစု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,