Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upādā:adv.[=upādāya,upādiyati 的 ger.] 取~,取著的,所造的.-rūpa 所造色.
パーリ語辞典 水野弘元著
upādā:adv.[=upādāya,upādiyati の ger.] 取って,取著の,所造の.-rūpa 所造色.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upādā: upādā(thī)
ဥပါဒါ(ထီ)
«upa+ā+dā+a.rū,nhā.37va.»
[ဥပ+အာ+ဒါ+အ။ ႐ူ၊ႏွာ။၃၇ဝ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upādā,(adv.) [shortened ger.of upādiyati for the usual upādāya in specialised meaning] lit.“taking up”,i.e.subsisting on something else,not original,secondary,derived (of rūpa form) Dhs.877,960,1210; Vism.275,444 (24 fold); DhsA.215,299,333,cp.Dhs.trsln. 127,197.-- Usually (and this is the earlier use of upādā) as neg.anupādā (for anupādāya) in meaning “not taking up any more (fuel,so as to keep the fire of rebirth alive)”,not clinging to love of the world,or the kilesas q.v.,having no more tendency to becoming; in phrases a parinibbānaṁ “unsupported emancipation” M.I,148; S.IV,48; V,29; DhA.I,286 etc.; a vimokkho mental release A.V,64 (A A:catuhi upādānehi agahetvā cittassa vimokkho; arahattass’etaṁ nāmaṁ); Vin.V,164; Ps.II,45 sq.; a vimutto D.I,17 (= kinci dhammaṁ anupādiyitvā vimutto DA.I,109); cp.M.III,227 (paritassanā).(Page 149)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upādā:kể vào,ảnh hưởng đến,dựa vào,y sinh,sắc y sinh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upādā:ဥပါဒါ(ထီ)
[ဥပ+အာ+ဒါ+အ။ ႐ူ၊ႏွာ။၃၇ဝ။]
(မဟာဘုတ္တို႔ကို) မွီ၍သာျဖစ္ေသာ (တရား)၊ ဥပါဒါ႐ုပ္။ (မဟာဘုတ္တို႔သည္ မွီလည္းမွီတတ္,မွီလည္းမွီအပ္ကုန္၏၊ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔သည္ကား ထိုသို႔မဟုတ္ေခ်၊ မဟာဘုတ္တို႔ကို မွီ၍ သာျဖစ္တတ္ကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပါဒါဟူေသာ အမည္ကိုရၾကေလသည္။ ဤကား အ႒ကထာအလိုတည္း။ မူလဋီကာ၌ကား- "မဟာဘုတ္တို႔ကို မလႊတ္ဘဲ မဟာဘုတ္တို႔၏ အဆင္းအေရာင္စေသာ အျဖစ္ျဖင့္ ယူအပ္ေသာေၾကာင့္ ဥပါဒါမည္၏"ဟု တနည္းလာေသးသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upādā:ဥပါဒါ ဥပါဒါယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,