Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ummujjati:[ud-majj] (由某種狀態)浮現(顯現)出來,從水裡浮出臉來.ppr.ummujjamāna.
パーリ語辞典 水野弘元著
ummujjati:[ud-majj] 浮ぶ,水から顔を出す.ppr.ummujjamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ummujjati,(u + mujj + a),浮現,升出水。 ummujji,【過】。(p79)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ummujjati,(u出+mujj+a),浮現,升出水。ummujji,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ummujjati: ummujjati(kri)
ဥမၼဳဇၨတိ(ႀကိ)
«u+mujja+a+ti.nīti,dhā.49.»
[ဥ+မုဇၨ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၄၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ummujjati:[u + mujj + a] emerges; rises out of water.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ummujjati,[ud + majj] to emerge,rise up (out of water) Vin.I,180; S.IV,312; A.IV,11 sq; J.II,149,284; III,507; IV,139; Pug.71; Miln.118; DA.I,37,127; PvA.113.(Page 154)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ummujjati:To emerge,rise out of
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UMMUJJATI:(u+mujj +a) nổi lên,nổi lên khỏi nước [aor] --ummujji --na sự nổi lên,xuất hiện --jjanimujjā [f] nổi lên,lặn xuống --jamāna [prp] nổi lên từ…
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ummujjati:nổi lên,trồi lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ummujjati:ဥမၼဳဇၨတိ(ႀကိ)
[ဥ+မုဇၨ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၄၉။]
ေပၚ၏။ေပၚလာ၏၊ ဦးေခါင္းကို-ထုတ္ေဆာင္-ေဖာ္-၏။ (စိတ္၌) ထင္ေပၚလာ၏၊ ႏွလုံးသြင္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ummujjati:ဥမၼဳဇၨတိ (ဥဒ္√မုဇၨ္)
ေရမွ ေပၚ၏။ (ငုပ္ရာမွ) ေပၚ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,