Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ummattakasammuti: ummattakasammuti(thī)
ဥမၼတၱကသမၼဳတိ(ထီ)
«ummattaka+sammuti»
[ဥမၼတၱက+သမၼဳတိ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ummattakasammuti:lời xác định của tăng chúng về tình trạng mất trí của một tỳ khưu nào đó,thông qua hai lần tuyên ngôn sau đó,trong các tăng sự được quyền không kể đến sự hiện diện của đương sự nữa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ummattakasammuti:ဥမၼတၱကသမၼဳတိ(ထီ)
[ဥမၼတၱက+သမၼဳတိ]
သူ႐ူးဟုသမုတ္ျခင္း။ ဥမၼတၱက-ၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,