Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ummūla:ummūlaka a.[ud-mūla] 刮去根的,連根拔起的,根除的,使露出根部的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ummūla:ummūlaka a.[ud-mūla] 根こそぎ.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ummūla,ummūlaka a.[ud-mūla] 根こそぎ
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ummūla,【形】 Ummūlita,【過分】 已連根拔起。 ummūlana,【中】 連根拔起。(p79)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ummūla,【形】ummūlita,【過分】已連根拔起。ummūlana,【中】連根拔起。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ummūla: ummūla(na)
ဥမၼဴလ(န)
«u+mūla+a.nīti,dhā.342-4.dhātvattha.298.u+mūla.»
[ဥ+မူလ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၄၂-၄။ ဓာတြတၳ။ ၂၉၈။ ဥ+မူလ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ummūla:[pp.of ummūleti] uprooted; destroyed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ummūla,(adj.) [ud + mūla] “roots-out”,with roots showing,laying bare the roots J.I,249 (°ṁ karoti); Sdhp.452.(Page 154)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UMMŪLA:a,ummūlita [pp] nhổ gốc lên,--lana [nt] sự nhổ lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ummūla:ဥမၼဴလ(န)
[ဥ+မူလ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၄၂-၄။ ဓာတြတၳ။ ၂၉၈။ ဥ+မူလ။]
ႏုတ္ျခင္း၊ အထက္၌ အျမစ္ရွိေအာင္ျပဳျခင္း၊ အျမစ္ပါေအာင္ ႏုတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ummūla:ဥမၼဴလ (တိ) (ဥဒ္+မူလ)
အထက္၌ အျမစ္ရွိသည္။ အျမစ္ကို ႏုတ္သည္။ အျမစ္ေပၚသည္။
ဥမၼဴလံ ကတြာ၊ အျမစ္ႏုတ္သည္ကို ျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,